Viser arkivet for stikkord hordaland

Landro gravplass

Gravplass ble anlagt på Landro i 1901. Den ligger like nordøst for kirken.
Gravplassen er utvidet flere ganger: 1957, 1966 og siste gang i 1994.

Om kirkegårder og gravplasser i Fjell sokn.

Ved utløpet, på sørsida, var det eit nes som dei kalla ”likneset”. Her sette dei i land gravfølgje og kiste på veg til gravplassen. Kring 1900 vart det laga veg ned til vågen. Det vart då laga ei bryggje, Reinabryggjo, som var betre egna til å ta i mot båtar med gravfølgje. Familien til den døde hadde på førehand hatt ei tilstelning med tale og salmesong heime. Etter at gravfølgje hadde komme fram til Reinebryggjo frakta dei kista med hest og vogn op Sjoabrekko til gravplassen. Gravfølgjet gjekk bak vogna, medan 2 – 3 menn gjekk framom og song salmar. Flokkar med nyfikne ungar heldt seg i bakgrunna og bivåna det heile.

Kilde: Om Landrovågen – av Landro skule.

Vaksdal kyrkje

Høyt over fjorden, jernbanen og industristedet troner steinkirken.
Kirkebygget som er tegnet av arkitekt Ole Landmark, ble vigslet 7. april 1933.
Langkirken har 300 sitteplasser.
Vaksdal Sokn hører til Vaksdal kyrkjelege fellesråd. i Bjørgvin bispedømme

Andre kilder om kirken:
Vaksdal historielag
Norges kirker – meget utførlig artikkel om byggverket
Vaksdal kirke på nettet.
Vaksdal kyrkje på Wikipedia.

Åsane gamle kirke

Åsane gamle kirke er en langkirke fra 1795 på Saurås i Åsane i Bergen kommune,
Hordaland fylke.
Det er nevnt en kirke på samme stedet allerede i 1598.
Steinkirken, omtrent slik vi kjenner den i dag, ble vigslet av biskop Johan Nordahl Brun.
På 1800-tallet ble det foretatt flere ombygninger. Byggverket er i stein og tre.
I 1935 ble kirken restaurert av arkitekt Ole Landmark.
Et murt sakristi ble da bygget til vinkelrett på korets nordmur.

Kirken ble påtent og brant ned julaften 1992.
Den ble gjenoppbygget som en tro kopi på opprinnelig stein med ny treinnredning.
19. november 1995 ble kirken nyinnvigd av biskop Ole Danbolt Hagesæther.

Kirkens hovedinngang er portalen i våpenhusets vestgavl som fikk sin nåværende form ved restaureringen i 1935. Den har inntrukket, rektangulær døråpning med tofløyet dør. Ytteråpningen har klebersteins innfatning.
Dens overdekning har form av en flat stikkbue med en markant sluttstein som bærer en langstrakt, liggende blokk med en fisk hugget i relieff. Døren† i treveggen mellom våpenhus og skip var tofløyet med rik Louis XVI-inspirert dekor. I korets nordmur står en enkel døråpning med flat stikkbue. Den leder inn til sakristigangen.
Tidligere sto det her en dør med overlys.

Kilder:
Wikipedia
Norges kirker – omfattende beskrivelse

Ovenfor kirken står et minnesmerke for falne, 1940 – 45.

Det er flere kulturminner i området – bla. fra omfattende tysk aktivitet under okkupasjonen.
Like i nærheten passerer også Den Trondhejmske postvei, på vei mot Bergen, eller Salhus.

Åsane nye kirke ligger lenger vest, ved Åsane senter – nærmere de store borettslagene, og kjøpesenterne.
Åsane menighet om Åsane gamle kirke.

Ulvik kirke

Ulvik kirke er en korskirke fra 1859 i Ulvik kommune, Hordaland fylke.
Kirken er åpen hver dag kl. 10.00 – 21.00 (fredag og lørdag 10.00-18.00) – kirkekontoret.

Dagens kirke er den tredje kirken som står på stedet. Den første kirken var en stavkirke som trolig var bygd i første halvdel av 1200-tallet. Enkelte deler fra denne kirken, blant annet portstolper og antemensalet fra fremsiden av alteret finnes i dag på Historisk museum i Bergen.
En kopi av antemensalet ,et av de fremste verkene med norsk middelalderkunst, henger i kirken.
Alterkalken, døpefonten og den største kirkeklokken i dagens kirke kommer fra middelalderkirken.

Stavkirken ble revet i 1710, og en tømret korskirken ble bygd på stedet.
Denne ble revet i 1858, og dagens kirke stod ferdig i 1859.

I 1859 laut tømmerkyrkja vika, og den nye kyrkja vart bygd nede ved sjøen, etter typeteikning for krosskyrkje av arkitekt Lindstow. Byggmeister Christian O. Valand var ansvarleg for tømmerarbeidet, innreiinga vart utført av lokale krefter. Kyrkja vart vigsla av biskop Kaurin 5. mai 1859.
Ytterligere detaljer og grundig beskrivelse i Norges kirker.

Altertavlen ble malt i 1876 av Anders Askevold.
Den er et kopi av et fransk maleri, og viser Jesus som blir tatt ned fra korset.

Den gamle altertavlen som viser nattverden, henger også i kirken. Denne er fra rundt 1630.

Veggene i kirken ble dekorert av kunstneren Lars Osa fra Ulvik i 1923.

Kilde: Wikipedia

En spesiell historie om kirkeklokken.
25. april 1940 ble Ulvik bombardert fra tyske skip på fjorden.
53 hus gikk tapt – men kirken sto igjen.
En tysk underoffiser har senere skrevet med kritt på kirkeklokken:
Må denne klokka snart ringja freden inn over alle land på jord!

Fra oppslaget i kirken, om klokken:
Dette er den eldste kyrkjeklokka ein veit om i Ulvik. Ho er frå 1200-talet og har vore i bruk i tre kyrkjer: fyrst i stavkyrkje, som kan vera frå fyrste halvdel av 1200-talet, så i den nye laftekyrkja, bygd på same stad ved prestegarden på Hakestad i 1711, og til slutt hengd opp i tårnet i kyrkja her på Brakanes, som vart innvigd 5. mai 1859. Herfra har ho tona ut over bygda i glede og sorg, helt til ho sprakk sund og miste det fulltonande mælet Langfredag 1994.

Lat ho såleis stå som eit symbol på fred og samkjensle mellom alle folk i verda!
Da pacem, Domine (Norsk Salmebok nr. 722)

Knarvik kyrkje

Knarvik kyrkje, troner på en høyde med vidt utsyn over Nordhordlandsbroen og fjorden.
Det vakre byggverket, og landemerket, har alt høstet godord, fra inn- og utland.
Kirken ble vigslet av fungerende biskop Jan Otto Myrseth 30. november 2014.
Byggearbeidet ble startet 3. november 2012.
Grunnsteinen ble lagt ned av biskop Halvor Nordhaug i en gudstjeneste i anleggsområdet 15. september 2013.
Kirken hadde et byggebudsjett på 70 millioner kroner.
Sitteplasser; 350 med mulighet for å utvide med 150-200 plasser
Byggemål: Bredde 22,5m, lengde 42m, høyde 25,3m.
Trekirke, med ubehandlet kledning.
Prydbygget er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter.

Kirkens hjemmeside, med omtale av arkitekt-turister, fra det store utland.
Omtale av byggverket, og 7fjell entreprenør AS, som reiste bygget.
Pris for byggeskikk, Folkets favoritt.

Kilde: Wikipedia

Foldnes kyrkje

Foldnes kirke eg. Foldnes kyrkje, er en arbeidskirke som ble vigslet 22. april 2001.
Fjell kommune i Hordaland, Fjell sokn, Vesthordland prosti, i Bjørgvin bispedømme.
Grunnsteinen ble lagt ned av daværende biskop Ole D. Hagesæther 28. mai i 2000.

Arkitekt – Kolbjørn Jensen, da Signatur Arkitekter, fusjonert i 2006, og ble til LINK Arkitektur.

Kirken er bygget i leca/mur og tre, og tilpasset terrenget på plassen.
Den har 700 sitteplasser.
Utenfor bygget er det oppført et kirketårn og i forkant, mot vest, er det en stor rund borggård.
Byggekomitéen var i forkant på en rundreise i Danmark, og kikket på 17 kirker på en helg, for å få inspirasjon.

Foldnes kyrkje på F.b.

Kilder: Wikipedia og Vestnytt 07.08.2015 (papiravisen – intervju med tidligere ordfører Ole G. Fredheim.)

Emigrantkirken på Sletta

Emigrantkirken (The Emigrant Church) på Sletta ble opprinnelig bygget av norske emigranter i Brampton,
Nord-Dakota, USA på begynnelsen av 1900-tallet.
I 1996 ble kirken gitt i gave til Vestnorsk Utvandringssenter, og flyttet til Sletta på Radøy.
Vigslet 6/7-1997 av biskop Hagesæther.
Kilde: Wikipedia

Minnesmerker – Ætte og vennskapsbånd over havet

Krigsminnesmerker – krigsseilerne og den 99. Bataljon (norsk amerikansk enhet)
John fra Radøy kjempet med 99th Infanrty Battalion.

Det er rikelig med minnesmerker – fra utferdsmenn til pionerkvinner.

Præriepresten og hans menighet

Åsane kirke (nye)

Midt iblant butikker og parkeringsplasser finner man nye Åsane kirke.
Kirken ble bygget i 1993 etter at Åsane gamle kirke brant ned i desember 1992.
Den ble innviet 19. desember 1993. Byggverket er i murstein og har 600 plasser.
Arkitekt er Trygve Dyngeland i arkitektfirmaet Aall, Løkeland og Ragde, nå Forum arkitekter.
Utfyllende informasjon om kirken og kirkerommet – på Norges kirker. av Hans-Emil Lidén.

Les mer om Åsane menighet.
Åsane kirke hos DIS.

Arna og Åsane Prosti – Bjørgvin Bispedømme

Samnanger kyrkje

Vakkert beliggende på Ådland ligger Samnanger kirke.
Den nåværende trekirken er fra 1851, og har 300 sitteplasser.
Arkitekt var cand. theol. Andreas Grønning, men man strides om hvem som var byggmester.
Les hele historienNorges kirker.
Flere historiske detaljer på Digitalt fortalt.
Se flere fotografier på Kirkesøk.no.
Hjemmesiden til Samnanger kyrkjelyd.

På vinterstid ble det behov for å frakte presten over land, da fjorden frøs til.

Sælen kirke

Sælen kirke ligger i Fyllingsdalen og tilhører Fana prosti.
Sælen menighet ble skilt ut fra Fyllingsdalen menighet 1. januar 1982.
I desember 2001 fikk man egen kirke på Varden. Den ble innviet 2. desember 2001.
Arkitekten var Nikolai Alfsen i ARKITEKTGRUPPEN Lille Frøen as.
Kirken har kunstnerisk utsmykning utført av Søren Ubisch.
Sammen med en fjellknaus danner kirken en portal inn til et skjermet uterom mot syd.
Portal var navnet på bidraget til arkitektkonkurransen og er også navnet på menighetsbladet.
Kirken er synlig i det kuperte landskapet da den har er høyreist tårn som markerer inngangen til et kirketorg, kirkerom og menighetshus. Uterommene er utført av landskapsarkitekt Svein Erik Bergem.

Informasjonen er hentet fra Sælen kirkes hjemmeside – se også de fantastiske interiørbildene.
Mer om Sælen menighet.

Flere foto på Kirkesøk.no.
Mer om arkitekturen i Bygg uten grenser.
Bergen Byleksikon om kirken.

Annonse