Viser arkivet for stikkord våler

Våler kirke i Solør brant ned 29. mai 2009. Ny kirke ble vigslet i mai 2015. Den står øst for gamlekirken.

Våler kirke (Østfold)

Våler kirke i Kirkebygden i Østfold er en langkirke som antas å ha blitt oppført på siste halvdel av 1100-tallet. Kirken var viet til jomfru Maria. Etter auksjonen i 1723 gikk den via et par mellomledd til noen lokale gårdbrukere i 1778 og til kommunen i 1865, Middelalderdelen (skip og kor) er av stein med gavler av tre. Midt på skipets tak er en takrytter. Det meste av vestmuren ble revet i 1867, da galleriet ble forlenget inn i det nye våpenhusets 2. etasje. Det nåværende sakristiet, som i likhet med våpenhuset er av tre, ble oppført ved samme anledning. Det har to rom. Bygget har hatt setningsskader flere ganger i løpet av sin historie, vinduene er blitt utvidet, og portaler i korets og skipets sørvegg er blitt murt igjen. Det var omfattende istandsettingsarbeider i 1961-63. Kirken har ifølge Kirkesøk 237 sitteplasser.

Innvendig har kirken gallerier i vest (med orgel) og langs skipets vindusløse nordvegg. (Det var laget vindusåpninger, men de ble murt igjen i 1961-63.) Korbuen ble utvidet i 1714. I koret er en klokkerbenk ved sørmuren, mens døpefont med himling står på motsatt side.

Selve alterbordet er fra 1867, og kirken fikk samtidig en ny altertavle der et par figurer fra en altertavle fra 1636 ble innsatt. Ved restaureringen på 1960-tallet ble imidlertid den gamle altertavlen gjeninnsatt og muligens rekonstruert. I alle fall sies det i Kunsthistorie.com og Wikipedia at «altertavlen ble innrammet i 1960-årene», og i «Norges kirker» (1959) rapporteres det at tavlens nattverdsbilde befinner seg på Folkemuseet. Tavlen ble i sin tid gitt i gave til kirken av sognepresten og hans kone. Den har to malerier som fremstiller nattverden (nederst) og korsfestelsen. Disse er malt i en noe naiv stil, trolig etter kobberstikk. Nattverdsbildet er omgitt av nisjer med figurer av Aron og Moses. Rundt korsfestelsesbildet ser vi evangelistene. Øverst troner den triumferende Kristus.

Prekestolen har himling og befinner seg i skipets sørøstre hjørne. Den antas å være skåret av Knud billedsnider i 1630-årene. Stolen har blant annet utskårne evangelistfigurer (muligens tilføyd senere) og bibelsitater på latin. Den hviler på en søyle som er utførmet som en mannsfigur (Samson).

Døpefonten er av tre og ble skåret i 1697. Den har føtter som minner om dyreklør, og den har en åttekantet himling med akantusranker på sidene og en kristusfigur på toppen. Dåpsfatet av messing antas å være laget i Nürnberg på 1500-tallet, i katolsk tid. Det har en fremstilling av Marias bebudelse.

Blant kirkens klenodier er dens første orgel. Det antas å være bygget av klokker Niels Samuelsen Dæli på Nes i Hedmark i 1781 eller 1786 og kom til kirken fra Abildsø gård (i nåværende Oslo) i 1791 eller 1792 (Våler prestegjeld er ikke helt enig med seg selv). Orgelet stod på et galleri over alteret som ble fjernet i 1867, da orgelet flyttet til vestgalleriet. Året etter fikk det følge av et orgel bygget av Amund Eriksen (formodentlig dette), som ble satt på samme galleri. Disse to ble i 1946 erstattet med et hammondorgel, men kom tilbake til kirken ved restaureringen i 1960-årene. Samuelsen-orgelet ble restaurert av Ernst Junker i 1977 og utvidet fra fire til åtte stemmer. Det ble også restaurert i 1999 av Jürgen Ahrend. Det finnes visstnok bare ett annet gjenværende Samuelsen-orgel her i landet, og det står på Norsk folkemuseum.

Kirken har to klokker. Den eldste sies å være helt fra 1160. Den andre ble støpt av Borger Riise (Tønsberg) i 1799. På alteret står et krusifiks laget i Limoges på 1200-tallet. Det ble funnet ved i 1961 og restaurert. Et annet krusifiks fra kirken er å finne i Oldsaksamlignen. Kirken har også en rekke malerier fra 1700-tallet, trefigurer av Paulus og Johannes, en salmetavle fra 1780 mm.

Kirkegården er utvidet flere ganger og er omgitt av en steinmur. Et gravkapell i tre ble oppført på kirkebakken sør for kirken i 1903 og avløst av et nytt gravkapell (eller bårehus) i betong med noe tre — denne gangen nord for kirken — i 1953. Nord for dette igjen står uthus som en gang i tiden hadde stall. Det finnes gamle gravhauger i landskapet rundt kirken. Presteboligen er i Vensåsen, noe sør for kirken.

Det var bispevisitas i Våler i september 2010. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

 • Kunsthistorie.com

 • Wikipedia (Samme tekst som Kunsthistorie.com)
 • Våler prestegjeld
 • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Østfold (Riksantivariatet / Land og Kirke: Oslo, 1959), bind 2, s. 277-286 (også her)
 • NRK
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 670
 • Kirkesøk

Alternativ vinkel

Kirkegårdsport

Bårehus og uthus

Risberget gravlund

Risberget gravlund betjener samme område som Risberget kirkesal. Ifølge dette avisinnlegget finner imidlertid selve minnehøytideligheten sted i kirken (formodentlig Våler gravkapell, nå som Våler kirke er nedbrent) snarere enn i kirkesalen.

Gravlunden ble opprinnelig innviet den 16. august 1857. Grunnforholdene er imidlertid problematiske: Det er mye fjell her, og en stund var det bare mulig med urnenedsettelser. Siden er det fylt på jord og nedlagt mye dugnadsarbeid, og i 2006 åpnet gravlunden igjen for kistebegravelser. Da var den også betydelig utvidet. Gravlunden er omgitt av hvitt stakitt, og den har en støpul (klokketårn) fra Haslemoen. I støpulen henger en klokke fra Savolax i Finland. Den ble innviet den 27. september 2009.

Litt lenger nord er det skiltet til en minnelund. Undertegnede kjenner ikke til hva som befinner seg der, men hører gjerne fra folk som vet mer om det.

Risberget kirkesal

Risberget kirkesal på Finnskogen (i Våler kommune) ble bygget i 1862 og sies å være den eneste i sitt slag her i landet. Selve bygget ligner et vanlig toetasjershus bortsett fra takrytteren, eller klokkehuset, som det kalles på
menighetens nettside. I 1. etasje er — eller rettere sagt var — Risberget gamle skole samt leilighet, mens selve kirkesalen, med 60 plasser, er i 2. etasje.

Både lokalet og inventaret er noe endret opp gjennom årene. Klokkehuset kom til i 1899, og kirkeklokken noen år senere. Alterbildet er en kopi av Tidemands bilde av Jesu dåp (original i Trefoldighetskirken i Oslo). Bildet ble malt av Helene Gundersen og avduket i 1925. Døpefonten er åttekantet og kalkformet. Den ble tatt i bruk i 1938. Orgelet er et digitalorgel (Cantor) fra 1992, og kirkeklokken er fra 1905.

I 2006 ble det meldt om forfall med råtnende gulv og behov for oppussing. Siden det later det til å være pusset opp både innvendig og utvendig. Ikke langt unna er en gravlund.

Kilder og videre lesning:

Gravberget kirke

Den svært spesielle kirken i de dype hedmarkske skoger, er verdt et besøk.
Den ble tegnet av den danske arkitekten Magnus Poulsson.
Kirken ble i 1955, gitt i gave fra Borregaard til befolkningen på Gravberget.

Om eksteriøret er vakkert, så er også interiøret storslagent
- med noen vovede veggmalerier.

Kjøreturen inn til kirken, har inntil nå foregått på grusveier, nå det skal visst også her asfalteres.
Det er helt spesielt å kjøre gjennom dette ville, nær ubebodde skoglandskapet,
som er overraskende kupert – i disse dype skogene finnes alle våre store rovdyr;
ulv, jerv, bjørn og gaupe, og rikelig med byttedyr
- fantastisk at hele næringskjeden er på plass.

Hof kirke (Solør)

Hof (hvis navn henspiller på et gammelt gudehov) utgjør sørlige del av det som nå er Åsnes kommune i Solør, med kirkested på vestsiden av Glomma, skjønt Glomma endret faktisk løp i området omkring 1450: Tidligere lå kirkestedet på østsiden. Det later til at Hof-området hadde en langt viktigere betydning som lokalt sentrum i tidligere tider. Da omfattet Hof kommune (eller formannskapsdistrikt) det som nå er Åsnes og Våler. Åsnes (en del av nåværende) med Våler ble utskilt fra Hof i 1848, Våler ble utskilt fra Åsnes i 1854, og i 1963 ble Hof innlemmet i Åsnes igjen.

Det er dermed ikke overraskende at det har vært kirke i området i lang tid, og dagens kirke er den tredje i rekken. Minst. Den avløste en kirke som var viet til st. Olav (tradisjonelt betegnet som stavkirke, men man er ikke helt enige om betegnelsen er berettiget) som ble revet i 1861, da den nye kirken stod klar. Før Olavskirken ble tatt ned, var folk fra Fortidsminneforeningen på stedet og tegnet plansjer av den. Kirken var korsformet og hadde stor grunnflate og bjelkespenn for en stavkirke, ifølge jubileumsboken fra 1985. Boken fra 2010 opplyser at den hadde firkantede stolper som hvilte på stein. Kirken var for øvrig blitt forlenget, utvidet og reparert, blant annet med en laftet del vestover. To altertavler og to prekestoler ble tatt vare på og lagt på loftet, mens andre materialer ble solgt på auksjon, slik det var vanlig. Et par portalvanger er imidlertid å finne i Universitetets oldsaksamling. Det antas at dører og pilastre stammet fra en tidligere kirke. I tillegg til denne kirken på Hof var det tidligere også en kirke på Kirkemo (eller bare Mo). Dette kirkestedet antas å være noe yngre enn Hof og lå i sin tid på motsatt side av Glomma.

Hofskirken stod nødvendigvis ikke på nøyaktig samme sted, men ikke så langt unna. Det var strid om plasseringen av den nye kirken. Landhandler Hans Simonsen ville ha den nye kirken oppført ved Kvisler, og etter en strid som varte i flere år, nektet han å godta nederlaget og lot seg begrave på en egen kirkegård ved Kvisler sammen med et par andre. Disse gravene kan fortsatt ses på stedet. Det ble besluttet å oppføre den nye kirken i stein. Den ble tegnet av Chr.H. Grosch og minner av ytre fremtoning relativt mye om den nesten samtidige Strøm kirke i Sør-Odal (tegnet av H.E. Schirmer). Murmester Schøyen bearbeidet Grosch’ tegninger og stod for byggingen, som ble påbegynt i 1858 (et tall som står i tegl over vestportalen samt på vindfløyen i spiret) og innviet den 17. oktober 1860. Vi har å gjøre med en korskirke i tegl med ca. 375 sitteplasser. Opprinnelig skal den ha hatt rundt 625, hvorav 145 på galleriene, men galleriene ble fjernet i 1954-55.

Altertavlen som nå er i bruk, er overtatt fra Hofskirken og ble skåret av Lars Pinnerud rundt 1740. I hovedfeltene ser vi nattverden og korsfestelsen (med Maria og Johannes) og øverst den tronende Kristus. Fra gamlekirken hadde man også en tavle skåret av Johannes Skraastad i 1686, men det sies at den var for skrøpelig til å restaureres og tas i bruk. Før Pinnerud-tavlen kom i bruk, hadde man et alterbilde malt av i 1885 Christen Brun i kopi etter Adolph Tidemands bilde av Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Skiftet skjedde ved en restaurering i 1954-55, og da ble Tidemand-kopien hengt på nordskipets østvegg.

Også prekestolen er skåret av Pinnerud rundt 1740. Den er rund (tønneformet) og har himling og akantusutskjæringer. Den har har enkelte likhetstrekk med prekestolen som gikk med i brannen i Veldre kirke. På himlingen ser vi Kristian VIs kongemonogram. Stolen ble malt av Ole Rude først i 1754. (Den andre prekestolen fra Hofskirken er nå å finne i Hof Finnskog kirke.)

Døpefonten i kleberstein er fra 1200-tallet. Den hadde tidligere et kobberfat, men i 1941 fikk kirken døpefat og mugge i sølv i gave, begge to fremstilt av David Andersen i Oslo.

Kirken har hatt flere orgler. I begynnelsen overførte man orgelet fra Olavskirken, som antas å ha vært fra ca. 1800. Det var ikke godt, men ble brukt også i den nye kirken helt til 1897, da et nytt orgel fra Olsen & Jørgensen ble innviet 1. juledag. Dagens orgel (innviet 6. mai 1984) er bygget ved Johannes Menzel Orgelbyggeri i Sverige, som samtidig bygget orgel til Arneberg kirke. Orgelet står på galleriet i vest.

De to klokkene er overført fra gamlekirken. Den ene ble omstøpt i 1728, mens den største skal være støpt i Nederland, men den bærer ingen innskrift. Gamlekirken hadde tre klokker, og det antas at den minste (fra 1694) ble gitt til misjonen på Madagaskar da nykirken ble bygget. Blant annet gammelt inventar kan nevnes et skap fra 1500/1600-tallet, en lysekrone i messing fra 1723, en gammel messehagel, en gammel bibel og noen våpenskjold (i våpenhuset), hvorav det ene bærer årstallet 1730.

Kirkegården er omgitt av et gjerde, og det finnes et gravkapell i tegl nord for kirken. Det ble oppført i 1918 etter en gave fra gårdbruker Gustav Kirkemo. Kapellet ble restaurert i 1959 etter tegninger av arkitekt Asbjørn Stein. Det ble restaurert igjen på slutten av 1990-tallet og ser ut til å brukes nærmest som kirkestue. Under oppussing av kirken til jubileet fant kirkelige handlinger sted her. Hof prestegård ligger på sørsiden av bygdeveien. Den ble fredet i 1991 og er ifølge jubileumsboken fra 2010 solgt.

Som mange andre steder er det her meldt om behov for oppussing. Det gjelder både selve bygget og gamle gjenstander som prekestolen og altertavlen. Igangsetting av oppussing er dokumentert i jubileumsboken, men det later ikke til at den ble helt ferdig til 150-årsjubileet i 2010. I oppussingsperioden ble kirkelige handlinger flyttet til gravkapellet og Arneberg kirke.

Kilder og videre lesning:

 • Birger Lofnes: Hof kirke 125 år 1960-1985 (Hof menighetsråd, 1985; nyopptrykk av boken fra hundreårsjubileet i 1960 med et lite tillegg om de siste 25 år)

 • Tord Langmoen: Den høyreiste kirken i Hof 1860-2010 (Hof menighetsråd, 2010)
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 627
 • Kirkesøk
 • Visitasprotokoller 2014, kapittel 1
 • Roar Hauglid: Akantus. Mestrene i norsk treskurd (Riksantikvariatet / Mittet: Oslo, 1950), bind 2, annet halvbind (= bind 3), s. 207-234 (om Lars Pinnerud)

Vestfra

Alternativ vinkel

Vestinngang

Årstall i mur

Årstall på vindfløy

Gravkapell

Gjesåsen kirke

Gjesåsen kirke ligger ganske idyllisk til nær Gjesåssjøen, noen kilometer nord for Flisa i Åsnes kommune. Det sies i jubileumsboken om Åsnes kirke at andre lokaler ble brukt som kirkesteder før kirkebygget stod klart. Kirken ble tegnet av P.H. Holtermann og innviet den 16.desember 1863. Det er en tømret langkirke: rektangulært skip, smalere og lavere, rett avsluttet kor og vesttårn med våpenhus i tårnfoten. Koret ble ombygget i 1945, og forfatteren av oppslaget på kommunens nettsted kommer med et hjertesukk om det gamle koret, som sies å ha vært et av de vakrete i landet. Sakristiet på sørsiden av koret ble påbygget i 1954, og kirken har rundt 300 sitteplasser.

Altertavlen har en kopi av Tidemands bilde Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo, utført av Ragnvald Hjerlow. Prekestolen og døpefonten er ifølge kirkeleksikonet fra 1863, altså fra kirkens byggeår. Kirkeklokken er fra 1861 og sies å være støpt av Kailor Wickers & co (muligens menes dette selskapet). Orgelet, fra 1969, er fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, men det later til at det fungerer dårlig, og det er ønske om å anskaffe et digitalt orgel.

Det skal dessuten finnes en dragekiste laget av rivningsmaterialer fra Mariakirken, den stavkirken som på begynnelsen av 1800-tallet ble avløst av Våler kirke.

Kirken er omgitt av en kirkegård med et hvitt stakittgjerde rundt.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Vindu over inngangen

To vinduer i koret

Våler kirke (Solør)

Dette er kirkeartikkelen som ikke ble som opprinnelig tiltenkt. Den var først i køen over oppslag som skulle snekres sammen etter en fototur gjennom Solør, men innen jeg rekker å fullføre, kommer nyheten om at kirken er brent ned til grunnen. Det antydes at brannen kan ha startet utenfor kirken på sørsiden. Det er dermed nærliggende å mistenke brannen for å være påsatt, og det meldes nå at politiet ber om bistand fra Kripos i etterforskningen.

Det sies at brannen lot til å være under kontroll, og at man fikk reddet ut en god del av det mest verdifulle inventaret, f.eks. en altertavle som var overtatt fra den stavkirken som den nedbrente kirken avløste, klebersteinsdøpefonten og noe kirkesølv. Så skal brannen ha blusset opp og spredt seg raskt, og mediene var raskt frempå med å legge ut bilder og til dels film fra stedet. Således har kommunen en anselig samling bilder, og NRK har filmreportasje. Avisene har artikler som etterhvert oppdateres med faktaopplysninger:

Hva med kirken som gikk tapt? Det var en hvitmalt, tømret korskirke med 400 plasser. Den avløste en stavkirke som hadde ligget på Lisbettangen nær Glomma, men kirkestedet ble altså på begynnelsen av 1800-tallet flyttet til kongeveien, til det som nå er nær sentrum av Våler. Den ble vigslet den 26. juni 1806 og var da anneks under Hof. Åsnes ble egen kommune i 1848 med Våler som en del av den. Våler ble så utskilt fra Åsnes i 1854, og Våler ble eget prestegjeld ved samme anledning. (I 1963 ble så Hof slått sammen med den “nye” Åsnes kommune.)

Noen ord om inventaret, som jeg ikke har sett ved selvsyn. Altertavlen, som etter sigende er reddet ut av den brennende kirken, ble gitt i gave av presten Nicolai Johannes Tanck i 1697. Den sies å være relativt liten (anskaffet til et lavloftet kirkerom), men overdådig, barokk i stil og med en korsfestelsesscene i midtfeltet. Den ble laget av Johannes Skråstad. (På finnskoga.no ble det sagt at Thomas Blix står bak den, hvis det da ikke er enkelte av feltene i den det siktes til.) En døpefont av kleberstein fra Gotland som sies å være eldre enn 1180, ble også reddet fra flammene. Prekestolsalteret (fra 1916) var for stort til å reddes ut. Inventaret ellers er beskrevet i Wikipedia-artikkelen om kommunen, som er mer detaljert på dette området enn Wikipedia-artikkelen om kirken.

Den gamle stavkirken var kjent som Mariakirken. Eldste bevarte skriftlige kilde er fra 1600-tallet, da den ble beskrevet som skrøpelig. Den må imidlertid ha vært adskillig eldre. Skal vi tro Wikipedia-artikkelen om kommunen, går kirkestedet på Lisbettangen tilbake til 1000-tallet. En dragekiste i Gjesåsen kirke skal være laget av rivningsmaterialer herfra.

Det er bispevisitas til Våler 3.-7. juni 2009. Den begynner med en kort markering på branntomten, mens den avsluttende gudstjenesten er flyttet til kommunehuset. (Etter visitasen er visitasforedraget publisert her.)

Kilder og videre lesning:

 • Kirken i Våler om kirken fra 1806

 • Kirken i Våler om Mariakirken
 • Wikipedia om Våler kirke
 • Wikipedia om Våler kommune
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 628
 • Div. reportasjer om brannen, jf. ovenfor

Gravkapell

Gravkapell

ETTERSKRIFT:

Ved besøk på stedet i juni 2011 er brannruinen ryddet, og bare grunnmuren står igjen, som bildene nedenfor viser.

Som vanlig i slike tilfeller har det vært diskutert om man skal bygge opp igjen kirken slik den var, eller bygge nytt, og det har også vært diskutert hvor ny kirke skal ligge. Det ser ut til at det går mot ny tomt ca. 60 meter unna den gamle, men den lokale debatten har til dels utartet seg til rent munnhuggeri. Videre har ordføreren, som er anfører for dem som vil bygge på den gamle kirketomten, blitt kritisert for å gå vel langt for å få sin vilje igjennom mot vedtak i kirkelig fellesråd og andre relevante organer.

Nedenfor følger noen henvisninger til ytringer og diskusjoner på nettet i saken.

Kirkebygg i Hedmark

Alvdal kirke (Alvdal)
Arken (pinsemenighet; Løten)
Arneberg kirke (Åsnes); flere bilder: 1
Atneosen kirke (Stor-Elvdal); flere bilder: 1
Austmarka kirke (Kongsvinger)
Betania Brumunddal (pinsemenighet; Ringsaker)
Betel Åsvang (pinsemenighet; Stange)
Brandval kirke (Kongsvinger); Berger kirke (tidl.)
Brumunddal baptistkirke (Ringsaker)
Brumunddal kirke (Ringsaker)
Brydalen kirke (Tynset)
Brøttum kirke (Ringsaker)
Sta. Clara kirke (katolsk, Kongsvinger)
Dalen kirke (Folldal): 1, 2, 3, 4
Dalsbygda kapell (Os)
Dalsbygda kirke (Os)
Dalsbygda kirke og kapell (Os)
Deset kirke (Åmot); flere bilder: 1
Domkirkeruinene på Hamar (Hamar); flere bilder: 1, 2, 3
Drevdalen kirkegård (Trysil)
Drevsjø kirke (Engerdal)
Eben-Ezer Roverud (pinsemenighet; Kongsvinger)
Egnund kapell (Folldal)
Eidskog kirke (Eidskog); flere bilder: 1
Elgå kirke (Engerdal): 1, 2
Elvdal kapell (Engerdal): 1, 2, 3
Elverum kirke (Elverum)
Elverum metodistkirke (Elverum)
Elverum pinsekirke (Elverum)
Engerdal kirke (Engerdal)
Evenstad kirke (Stor-Elvdal): 1, 2
Filadelfia Hamar (pinsemenighet; Hamar)
Filadelfia Kongsvinger (pinsemenighet; Kongsvinger)
Finstad gravplass (Rendalen)
Folldal kirke (Folldal)
Furnes kirke (Ringsaker)
Galterud metodistkirke (nedlagt; Sør-Odal)
Gammeldalsrud gravplass, Trautskogen (Nord-Odal)
Gjesåsen kirke (Åsnes)
Gravberget kirke (Våler); flere bilder: 1, 2
Grue kirke (Grue); flere bilder: 1, 2
Grue Finnskog kirke (Grue): 1, 2
Hagajordet gravplass, Trautskogen (Nord-Odal)
Hamar adventkirke (Hamar)
Hamar baptistkirke (Hamar)
Hamar domkirke (Hamar); flere bilder: 1
Hamardomen (Hamar); flere bilder: 1, 2
Hamar frikirke (Hamar)
Hamar krematorium og kirkegård (Hamar)
Hamar metodistkirke (Hamar); flere bilder: 1
Hanestad kirke (Rendalen)
Hedmarktoppen (pinsebevegelsen; Hamar)
Hekne skolekapell (Stange)
Helgøya kirke (Ringsaker); flere bilder: 1
Heradsbygd kirke (Elverum)
Hernes kirke (Elverum); flere bilder: 1
Hodalen kirke (Tolga)
Hof kirke (Åsnes)
Hof Finnskog kirke (Åsnes): 1, 2
Hol gravlund (Hamar)
Holt gravplass (Kongsvinger)
Holøydalen kirke (Tolga)
Kongsvinger bedehus (Kongsvinger)
Kongsvinger krematorium (Kongsvinger)
Kongsvinger metodistkirke (Kongsvinger)
Koppang kirke (Stor-Elvdal)
Kvikne kirke (Tynset): 1, 2
Ljørdalen kirke (Trysil); flere bilder: 1
Lundersæter kirke (Kongsvinger)
Løten kirke (Løten)
Magnor kirke (Eidskog)
Mesnali kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 2, 3
Mikaelskirken på Rokoberget (ruin; Løten); flere bilder: 1, 2
Mo kirke (Nord-Odal); flere bilder av kirken: 1, 2, 3; gravkapellet: 1, 2
Moelv kirkesenter (Ringsaker)
Narbuvoll kirke (Os): 1, 2
Narjordet kirkegård (Os): 1, 2
Nes kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 2
Nordre gravlund, Åsnes Finnskog (Åsnes): 1, 2, 3, 4, 5
Nordre Osen gamle og nye kirke (Åmot)
Nordre Osen gamle kirke (Åmot)
Nordre Osen nye kirke (Åmot)
Nordre Trysil kirke (Trysil)
Nordskogbygda kirke (Elverum)
Oppegård kapell (Løten)
Oppstad kirke (Sør-Odal)
Os kirke (Os): 1, 2
Oset kapell (Løten)
Ottestad kirke (Stange)
Pinsekirken i Elverum (Elverum)
Pinsekirken Filadelfia (Kongsvinger)
Plassen kirke (Trysil)
Rena kirke: Se Åmot kirke
Ringsaker kirke (Ringsaker); flere bilder: 1
Risberget gravlund (Våler)
Risberget kirkesal (Våler): 1, 2, 3, 4
Rokoberget kirkeruin (Løten); flere bilder: 1, 2
Rolighed (tidl. prestegård; Kongsvinger)
Romedal kirke (Stange)
Roverud kirke (Kongsvinger)
Sand kirke (Nord-Odal); flere bilder: 1, 2, 3, 4; gravkapell
Sanderud kapell (Stange)
Sankta Clara kirke (katolsk, Kongsvinger)
Sankt Torfinn (katolsk; Hamar)
Sjusjøen fjellkirke (Ringsaker); flere bilder: 1
Sjøli kirke (Rendalen); flere bilder: 1
Skåråsberget skogskapell (Stange)
Sollia kirke (Stor-Elvdal): 1, 2, 3, 4
Stange kirke (Stange)
Stange menighetssenter (Stange)
Stavsjø kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 3
Stor-Elvdal kirke (Stor-Elvdal)
Storhamar kirke (Hamar)
Strand kirke (Stor-Elvdal); flere bilder: 1
Strandlykkja kapell (Stange); flere bilder: 1, 2
Strøm kirke (Sør-Odal)
Sømådal kirke (Engerdal): 1, 2
Søre Elvdal kirke (Engerdal): 1, 2, 3
Søre Osen kirke (Trysil); flere bilder: 1
Sørskogbygda kirke (Elverum)
Tangen kirke (Stange)
Tolga kirke (Tolga)
St. Torfinn (katolsk; Hamar)
Trysil kirke (Trysil)
Trøftskogen kapell (Nord-Odal); flere bilder: 1
Tufsingdalen kirke (Os): 1, 2
Tylldalen kirke (Tynset)
Tynset kirke (Tynset)
Tynset pinsemenighet (Tynset)
Tørberget kirke (Trysil)
Ullern kirke (Sør-Odal)
Utvandrerkirken (Stange): 1, 2
Vallset kirke (Stange); flere bilder: 1
Vallset pinsemenighet (Stange)
Vang kirke (Hamar); flere bilder: 1
Veldre kirke (Ringsaker)
Vestmarka kirke (Eidskog)
Vingelen kirke (Tolga): 1, 2; interiør
Vinger kirke (Kongsvinger)
Våler gamle kirke (1806-2009) (Våler); gravkapell
Våler nye kirke (2015) (Våler)
Ytre Rendal kirke (Rendalen)
Østby kirke (Trysil)
Øvre Rendal kirke (Rendalen): 1, 2
Øvre Vang kirke (Hamar)
Ådalsbruk skolekapell (Løten): 1, 2
Åmot kirke, Rena (Åmot); flere bilder: kirke: 1, 2; gravkapell
Åsbygda kapell (Stange)
Åsmarka kirke (Ringsaker)
Åsnes kirke (Åsnes); flere bilder: 1; markering der stavkirken stod: 1, 2
Åsnes Finnskog kirke (Åsnes): 1, 2

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Kirkebygg i Østfold

Aremark kirke (Aremark): 1, 2
Asak kirke (Halden)
Askim kapell (Askim): 1, 2, 3
Askim katolske kirke (Askim): 1, 2
Askim kirke (Askim): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; interiør
Askim misjonskirke (DNM og DFEF)
Bechs kapell (privat gravkapell; Trøgstad)
Berg kirke (Halden)
Betania Havnås (DNM; Trøgstad)
Betania Rakkestad (pinsemenighet; Rakkestad)
Bethania Indremisjon (Sarpsborg)
Betel Halden (DFEF; Halden)
Sta. Birgitta katolske kirke (Fredrikstad)
Borge kapell og krematorium (Fredrikstad)
Borge kirke (Fredrikstad)
Båstad kirke (Trøgstad): 1, 2
Christians kirke (brent; Halden)
Degernes kirke (Rakkestad): 1, 2, 3, 4, 5, 6; kapell
Eidsberg kirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ekholt kirke (Rygge)
Elim Tistedal (baptistkirke; Halden)
Enningdal baptistkirke (Halden)
Filadelfia Fredrikstad (pinsemenighet; Fredrikstad)
Filadelfiakirken Sarpsborg (pinsemenighet; Sarpsborg)
Fredrikstad adventkirke (Fredrikstad)
Fredrikstad baptistkirke (Fredrikstad)
Fredrikstad domkirke (Fredrikstad)
Fredrikstad frikirke (Fredrikstad)
Fredrikstad krigskirkegård (Fredrikstad)
Fredrikstad metodistkirke (Fredrikstad)
Fredriksten krigskirkegård (Halden)
Frikirken Greåker (Sarpsborg)
Glemmen gamle kirke (Fredrikstad)
Glemmen nye kirke (Fredrikstad): 1, 2
Gressvik kirke (Fredrikstad): 1, 2, 3, 4
Greåker frikirke (Sarpsborg)
Greåker kirke (Sarpsborg)
Hafslund kirke (Sarpsborg)
Hafslundsøy kirke (Sarpsborg)
Halden adventkirke (Halden)
Halden baptistkirke (Halden)
Halden frikirke (Halden)
Halden metodistkirke (Halden)
Heli kirke (Spydeberg)
Hobøl kirke (Hobøl): 1, 2, 3, 4
Holleby kirke (Sarpsborg): 1, 2
Holmgill kirke (Aremark): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; kirkerom, orgel
Hovin kirke (Spydeberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; kapell
Hvaler kirke (Hvaler)
Hærland kirke (Eidsberg); flere bilder: 1, 2
Idd kirke (Halden): 1, 2, 3
Immanuels kirke (Halden): 1, 2
Ingedal kirke (Sarpsborg)
Jeløy kapell (Moss)
Jeløy kirke (Moss)
Kjølstad kirke (Fredrikstad)
Klund kirke (Marker); flere bilder: 1
Krigskirkegården i Fredrikstad (Fredrikstad)
Krigskirkegården på Fredriksten festning (Halden)
Kråkerøy kirke (Fredrikstad)
Larkollen kirke (Rygge)
Leie kapell og gravlund (Fredrikstad)
Mariakirken (katolsk, Askim): 1, 2
St. Mikael katolske kirke (Moss)
Misjonskirken Askim (DNM og DFEF)
Moss adventkirke (Moss)
Moss frikirke (Moss)
Moss kapell, krematorium og kirkegård (Moss): 1, 2, 3
Moss katolske kirke (Moss)
Moss kirke (Moss): 1, 2; kirkerom; alterparti; galleri langs sørvegg
Moss metodistkirke (Moss)
Mysen adventkirke (Eidsberg): 1, 2
Mysen kapell (Eidsberg): 1, 2, 3
Mysen kirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Mysen metodistkirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5
Onsøy kirke (Fredrikstad): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Os kapell og gravlund (Halden)
Os kirke (Rakkestad)
St. Peter kirke (katolsk; Halden)
Petrikirken (metodistkirke; Fredrikstad)
Prestebakke kirke (Halden)
Rakkestad kirke (Rakkestad): 1, 2, 3, 4, 5
Rokke kirke (Halden)
Rolvsøy kirke (Fredrikstad): 1, 2
Rygge kirke (Rygge): 1, 2, 3, 4; interiør
Rødenes kirke (Marker); flere bilder: 1, 2; gravkapell
Rømskog kirke (Rømskog)
Råde frikirke (Råde)
Råde kirke (Råde): 1, 2
Salen (pinsemenighet; Halden)
Sankta Birgitta katolske kirke (Fredrikstad)
Sankta Maria katolske kirke (Askim): 1, 2
Sankt Mikael katolske kirke (Moss)
Sarpsborg adventkirke (Sarpsborg)
Sarpsborg frikirke (Sarpsborg)
Sarpsborg kapell og krematorium (Sarpsborg)
Sarpsborg kirke (Sarpsborg); flere bilder: 1
Sarpsborg metodistkirke (Sarpsborg)
Sion Sellebakk (pinsemenighet; Fredrikstad)
Skiptvet kirke (Skiptvet): 1, 2
Skjeberg kirke (Sarpsborg); kirkedør, utsikt mot kirkegården; Det holterske gravkapell
Skjebergdalen kirke (Sarpsborg): 1, 2
Slavekirkegården (Halden)
Solli gravlund (Halden)
Solli kirke (Sarpsborg): 1, 2
Spjærøy kirke (Hvaler)
Spydeberg kirke (Spydeberg)
Svinndal kirke (Våler): 1, 2, 3, 4, 5
Søndre Enningdalen kirke (Halden)
Tenor kirkeruin (Eidsberg)
Tistedal baptistkirke (Halden)
Tistedal kirke (Halden)
Tistedal metodistkirke (Halden)
Tomb kirke (Råde): 1, 2
Tomter kirke (Hobøl): 1, 2, 3; gravkapell
Torsnes kirke (Fredrikstad)
Trøgstad kirke (Trøgstad): 1, 2
Trømborg kirke (Eidsberg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tune kirke (Sarpsborg)
Ullerøy kirke (Sarpsborg)
Varteig kirke (Sarpsborg)
Vestre Fredrikstad gravlund (Fredrikstad)
Værne klosterkirke (ruin; Rygge)
Våler kirke (Våler)
Ørje kirke (Marker); flere bilder: 1
Østre Fredrikstad gravlund (Fredrikstad); kapellet
Østre Fredrikstad kirke (Fredrikstad); flere bilder: 1
Øymark kirke (Marker); flere bilder: kirke, gravkapell

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse