Viser arkivet for stikkord universitetsmuseet, i, bergen

Åsane gamle kirke

Åsane gamle kirke er en langkirke fra 1795 på Saurås i Åsane i Bergen kommune,
Hordaland fylke.
Det er nevnt en kirke på samme stedet allerede i 1598.
Steinkirken, omtrent slik vi kjenner den i dag, ble vigslet av biskop Johan Nordahl Brun.
På 1800-tallet ble det foretatt flere ombygninger. Byggverket er i stein og tre.
I 1935 ble kirken restaurert av arkitekt Ole Landmark.
Et murt sakristi ble da bygget til vinkelrett på korets nordmur.

Kirken ble påtent og brant ned julaften 1992.
Den ble gjenoppbygget som en tro kopi på opprinnelig stein med ny treinnredning.
19. november 1995 ble kirken nyinnvigd av biskop Ole Danbolt Hagesæther.

Kirkens hovedinngang er portalen i våpenhusets vestgavl som fikk sin nåværende form ved restaureringen i 1935. Den har inntrukket, rektangulær døråpning med tofløyet dør. Ytteråpningen har klebersteins innfatning.
Dens overdekning har form av en flat stikkbue med en markant sluttstein som bærer en langstrakt, liggende blokk med en fisk hugget i relieff. Døren† i treveggen mellom våpenhus og skip var tofløyet med rik Louis XVI-inspirert dekor. I korets nordmur står en enkel døråpning med flat stikkbue. Den leder inn til sakristigangen.
Tidligere sto det her en dør med overlys.

Kilder:
Wikipedia
Norges kirker – omfattende beskrivelse

Ovenfor kirken står et minnesmerke for falne, 1940 – 45.

Det er flere kulturminner i området – bla. fra omfattende tysk aktivitet under okkupasjonen.
Like i nærheten passerer også Den Trondhejmske postvei, på vei mot Bergen, eller Salhus.

Åsane nye kirke ligger lenger vest, ved Åsane senter – nærmere de store borettslagene, og kjøpesenterne.
Åsane menighet om Åsane gamle kirke.

Nykirken

På Nordneshalvøyen troner Nykirkens majestetiske tårn.
Den største enkeltstående katastrofen i nyere tid i Norge, eksplosjonsulykken 20. april 1944
- forårsaket en fullstendig rasering av kirken. Men den gjenoppsto, og da med arkitekt Reichborns tårn.
Biskop Karl Mathinussen skriver i sin kantate ved innvielsen 2. desember 1956:
Av ruiner atter reistes kirkespir ved Vågens strand.

Bygningen er mang en bergenser svært kjær – kikk på lenken til Fotomuseum Bergen.

Nærheten til Vågen, og det maritime, har alltid preget bydelen.

I dag er kirken lagt under Domkirken i Bergen.
Bygningen huser Barnas katedral.
Historien går langt tilbake – se Bergenskartet.

Nykirken ble lenge kalt den nye kirken.
Innvielsen fant sted 23.november 1763 under ledelse av biskop Ahrentz, ledsaget av 12 prester.
Den tyske arkitekt J.J. Reichborn som stod for tegningen av den nye kirken.

Norges kirker.no om bygningen og historien.

3. mai markeres hvert år i Republikken.
På stiftelsedagen til buekorpset Nordnæs Bataillon

Åsane kirke (nye)

Midt iblant butikker og parkeringsplasser finner man nye Åsane kirke.
Kirken ble bygget i 1993 etter at Åsane gamle kirke brant ned i desember 1992.
Den ble innviet 19. desember 1993. Byggverket er i murstein og har 600 plasser.
Arkitekt er Trygve Dyngeland i arkitektfirmaet Aall, Løkeland og Ragde, nå Forum arkitekter.
Utfyllende informasjon om kirken og kirkerommet – på Norges kirker. av Hans-Emil Lidén.

Les mer om Åsane menighet.
Åsane kirke hos DIS.

Arna og Åsane Prosti – Bjørgvin Bispedømme

Mariakirken gjenåpnet

Etter fem og et halvt år med omfattende restaurering, ble alterlysene igjen tent i Bergens vakreste og eldste kirke. 22. juni 2015 ble Mariakirken gjenåpnet.
Påfølgende dager ble brukt til feiring med messer, musikk og sang.
Både Bergen domkirke menighet, anglikanerne og Svenska kyrkan skal feire gudstjenester i byens eldste kirke.

Det forrige orgelet ble montert i 1974 – ved gjenåpningen fikk Mariakirken et nytt orgel, fra Josef Weimbs Orgelbau, Hellenthal i Tyskland. Nytt orgel med nydelig gammel klang.
Shulze-orgelet fra 1865 er fortsatt i bruk, og bringer vakre toner i Meland kirke.

Fra gammelt av ble Mariakirken kalt for Tyskekirken – til slutten av 1800-tallet ble det avholdt messer på tysk. Et minne om hanseatenes påvirkning på Bergen.
Flere av teksten i kirken er fortsatt på tysk.

I forbindelse med søndagens gjenåpningsgudstjeneste, plantet biskop Halvor Nordhaug et tre utenfor kirken, til minne om Martin Luther og reformasjonen.
Det er Det Lutherske Verdensforbund som har bestemt at det i alle land med lutherske kirker skal plantes et tre. Treet plantes i Bergen fordi byen hadde en helt spesiell kontakt med hanseatene i Tyskland gjennom mange år.
Treplantingen markerer inngangen til 500-årsjubileet for reformasjonen. I 1517 slo Martin Luther opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. (fra artikkel i Dagen – Bergens stolthet )

Foto fra 2010 – februar (uten stillas) og april.

En regnværsdag i november velger jeg en annen rute gjennom Bergen enn jeg pleier. Tar en tur bort til St. Jakobs kirke i Bergen eller Småkirken som den også kalles. På marken ser jeg dette minnesmerket fra 2. verdenskrig. Minnestein over 3 menn fra bydelen Nygård, som falt for Norge 1940-1945. Etter litt søk på navnene finner jeg opplysninger om 2 av dem.

Ole Agdesteen født 20.06.1903. Milorg District 20.2 (Bergen) Klipper fra linken : mailworker Stein-group,Bergen,arrested and sent to Germany,sentenced to death 2.11.1943 shot Hamburg,Germany. Stein-organisasjonen
Finn Kjos er sannsynligvis Finn Strand Kjos som var i Little Norway Han omkom kan vi lese på linken : Finn Strand Kjos, the brother of Kaare Strand Kjos, also died in a N-3PB accident. On 20 June, 1941, Northrop N-3PB (c/n.307) No.7, collided with the ferry “Sam McBride” in Toronto Harbour. Killed, where, Instructor Lt Finn Strand Kjos, and student pilot Trond Harsvik.
Finn Strand Kjos sitt navn finner vi på denne linken i avsnittet Troms / Finnmark om flytypen MF 11
Aksel Eriksen finner jeg ingen treff på Mulig det er Aksel Eriksen som var sjømann og omkom under krigen.
Link til Arkitektursonen og Knut Georg sin kjempefine bildeserie av Småkirken.

Bydelen Nygård hadde flere falne som er minnet på Nygårdsgutten/Buekorps Den står plassert i Øvre del av Nygårdparken.

Loddefjord kirke

Loddefjord kirke ligger i Loddefjord sokn i Laksevåg prosti.
Den er bygget i mur og ble oppført i 1926. Kirken har langplan og 250 sitteplasser.
Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: Ole Landmark.

Kilde: Kirkesøk.no

En utførlig artikkel om byggverket kan lese på Norges kirker.

Om Loddefjord menighet.

Kirken og bydelen sett fra fjellet Lyderhorn.

Kroken kirke nyrestaurert i 2013. Arbeidet er ikke helt ferdig når disse bildene ble tatt 7. juli -13.

Bønes kirke

Bønes kirke, Øvre Kråkenes 250, trekirke tatt i bruk 1997 (ark. Helge Hjertholm), ca. 310 sitteplasser.
Altertavlen er et kunstverk bestående av ni kvadratiske malerier av Siren Blytt i 2002, motiv fra “Fader Vår”.
En skipsklokke som har tilhørt Marinen og vært brukt på en av de gamle minesveiperne, tjener som kirkeklokke. Kirkeorgel må foreløpig bli erstattet av piano, men et byggetrinn to vil inneholde bl.a. pipeorgel, kontorer og menighetssaler. Kirken vil da også få et mindre klokketårn med kors på toppen.

Fra nyttår 2002 ble Bønes skilt ut fra Storetveit menighet som eget sogn,
og fikk høsten 2005 egen sogneprest, Kari Vatne.
Menigheten har 7694 medlemmer (2009) av 9438 innbyggere i sognet.
Kilde – Bergen byleksikon

Kirken på Bønes ble reist etter mange års kronerulling blant befolkningen på Bønes.
Mye hardt arbeid ble lagt ned for å få bygget denne trekirken,
og står i dag som et monument for pågangsmot, viljestyrke og samhold.
Den 6. desember 2009 ble andre byggetrinn av Bønes kirke offisielt åpnet.
Kilde – Wikipedia

Bønes kirkes hjemmeside

Like øst for kirken, ligger kirkegården, ved porten og parkeringsplassen.

Landås kirke

Landås kirke, sognekirke for Landås menighet, oppført (ark. Ola Kielland Lund, etter konkurranse) på Kanonhaugen vest for Landås hovedgård, innviet 1966. 600 sitteplasser.
Bygningen er oppført i betong med sektorformet grunnplan, kor og alter plassert inn mot sirkelsentrum.
Den er formet av radiært stilte skiver som fra begge sider er trappet oppover mot rommets midtakse og utgjør bærekonstruksjoner for langmurer og tak. Takene er rettvinklet og kobbertekte.
De stiger som trinn med økende steilhet til en tårnlignende oppbygning over koret.
Den konkavt buede fondmuren, som vender vestover, har glass innsatt mellom pilarene som bærer skivene. Forhallen i sør er skilt fra kirkerommet med en glassvegg.
Nonfigurativt glassmaleri av Per Remfeldt i vestvinduet.
Trekrusifikset på alteret er skåret av Olav Espevoll. Orgel på galleri i øst.
Kirken har sakristi og kontorer i nord og menighetssal i sør.

Teksten er i sin helhet hentet fra Bergen Byleksikon.

Med himmel i blikket og jord under føttene!

Vår menighet yrer av liv,
og et mangfold av møtepunkter
pirrer nysgjerrigheten, stimulerer skapergleden og styrker fellesskapet.

Kirkens egen hjemmeside.

Landås kirke på Facebook.

  • Svene kirke — Svene kirke ligger i Flesberg kommune i Numedal i Buskerud, øst for Numedalslågen og vest for Numedalsbanens trasé, på gården Svenesunds grunn. Svene kirke står på et gammel kirkested. Dagens kirke, en laftet korskirke, ble oppført på initiativ fra daværende sogneprest Berthelsen, og …
  • Jondalen kirke — Jondalen kirke er en langkirke fra 1882 i Kongsberg kommune, Buskerud fylke. Byggverket er i tre og tømmer og har 150 plasser. Adkomst til stedet er via Rv37. Jondalen kirke ble bygd i 1882. Kirken ble bygd som en følge av at Jondalen i 1861 ble stadfestet som eget formannskapsdis…
  • Flesberg stavkirke — Flesberg stavkirke er en stavkirke fra siste halvdel av 1100-tallet eller første halvdel av 1200-tallet i Flesberg kommune i Buskerud. Kirken var opprinnelig en langkirke med rektangulært skip og smalere kor, begge med hevet midtrom. Skriftlige kilder nevner kirken første gang i…
Annonse