Viser arkivet for stikkord tveit

Tveit kirke, Kristiansand – langkirke bygd i 1100 i stein med 450 plasser. Restaurert 1867. Kristiansand prosti. Kristiansand kommune. Kirken er bygget i romansk stil

Tveit kirke
ligger fredelig til et stykke fra Kjevik flyplass

Minnesmerke ved Tveit kirke over falne i kampen for fedrelandet 1940-1945 .

Under det store treet ligger to CWGC-graver fra RAF.

Utenfor kirkegårdsmuren står denne steinen med teksten : Sterkest av alt er frihetens og humanitetens ånd.
Hubert H. Humphrey
En trofast sønn av utvandrer-Norge. Til minne om hans besøk hos slekt og venner i 1951 og 1969.

Tveit gamle kirkegård (Treungen)

Eldste kirke i Treungen er omtalt i 1395 i et hyrdebrev fra biskop Øystein, og Jens Nilssøn kaller den «Tredungs kircke» i sin skildring av en visitasreise i 1595. Den stod nedenfor Tveit-gårdene, et stykke oppi lia øst for Tveitsund, og ble avsløst av en tømret langkirke på samme sted i 1750 (innviet 24. november). Rundt 1860 hadde denne kirken forfalt så mye at man ikke fant det bryet verdt å reparere den. Dagens kirke (innviet 1863) ble imidlertid oppført på på Homme, et par kilometer sørøst for det gamle kirkestedet i luftlinje og strengt tatt litt utenfor tettstedet. Så ble gamlekirken revet, men den gamle kirkegården er fortsatt å se oppe i lia. Den er omgitt av et steingjerde, og en støpul ble innviet på stedet den 29. juli 1984. Det kan imidlertid være litt vanskelig å parkere bilen og komme inntil kirkegården der den ligger omgitt av beitemarker.

En madonnafigur fra den eldste kirken som antas å være laget på 1200-tallet, befinner seg i Universitetets oldsaksamling. Ellers er noe av det sentrale inventaret fra tømmerkirken overført til dagens kirke, så som altertavle, døpefont med fat og kirkeklokker. Den ene klokken er siden byttet ut og hengt opp i støpulen ved den gamle kirkegården.

Kilder og videre lesning:

  • Herman Henriksveen (red.) og Halvor Tveraaen (foto): Kirker i Telemark (Flora forlag: Stathelle, 1986), s. 158-159

  • Nissedal kommune

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 486

Birkenes kirke

Birkenes kirke ligger et lite stykke sørvest for kommunesenteret Birkeland, nær Tovdalselva og like vest for riksvei 41. Dagens kirke er imidlertid ikke stedets første. Det har vært kirke her siden middelalderen, muligens oppført en gang mellom 1150 og 1250, og eldste skriftlige vitnesbyrd er fra 1344. Det dreier seg om en langkirke i stein som var anlagt på gården Birkenes’ grunn. Den fikk nytt våpenhus i 1660-62, mens tårnet ble reparert og kirken kalket utvendig og innvendig i 1680-årene. Etter auksjonen i 1723 kom kirken på allmuens hender i 1762. Den fikk ny prekestol i 1692 og nytt tårn i 1820. Denne kirken ble erklært å være for liten på en bispevisitas i 1830. Likevel skal et sakristi ha blitt oppført i 1841 I 1854 ble det besluttet å rive kirken. Stein fra den er brukt i grunnmuren på dagens kirke og til kirkegårdsmuren. Noe gammelt inventar er tatt vare på, men ting som altertavle, prekestol og døpefont ble ikke gjenbrukt i den nye kirken.

Birkenes kirke er tegnet av Chr.H. Grosch, og byggmester var Mikkel Mortensen (som noen år senere bygget Herefoss kirke). Kirken ble oppført på samme tomt som gamlekirken og innviet den 1. desember 1858. Det er en korskirke i tre, men tverrarmene er relativt korte. Kirken skal opprinnelig ha hatt 760 sitteplasser, men Kirkesøk angir antallet i dag til 650.

Det har naturligvis vært gjort endringer over drøyt 150 år. For eksempel ble kirken pusset opp og interiørfargene skiftet både til femtiårsjubileet og til hundreårsjubileet. Sakristiutbygget ble utvidet i 1987 og inneholder prestesakristi, dåpssakristi og et lite kjøkken. Tårnet fikk kobbertekke i 1964; det var tidligere sinktekket.

Innvendig har kirken gallerier i vest og langs vestre korsarms nord- og sørvegg, og det er kor i østre korsarm. Altertavlen fra gamlekirken ble altså ikke overført. I stedet brukte man i begynnelsen et gult kors med forgylte kanter, og under den stod teksten «Lader Eder forlige med Gud». Til femtiårsjubileet i 1908 ble dette byttet ut med den altertavlen kirken har i dag (se bilde hos Agderkultur). Bildet er malt av Lars Osa etter Carl Blochs alterbilde i Sankt Jakobs kirke i København. Under bildet står følgende tekst med forgylte bokstaver: «Jeg lever, og I skal leve.» Rammen er tegnet av arkitekt Keyser Frølich og fremstilt av Åsulv Stoveland og Olaus Tveide.

Prekestolen er til høyre for alterpartiet. Den ble laget til den nye kirken, men litteraturen har ingen nærmere opplysninger, så vi får anta at den ble laget av snekkerne etter arkitektens tegning.

Døpefonten sies hos Agderkultur å være en gave fra Birkenes husmorlag til kirkens hundreårsjubileum, uten at det fremgår hva slags font som ble brukt før det, og hva som skjedde med den. Dåpsfatet i messing er overført fra gamlekirken. Det viser speiderne i Kanaan (jf. 4 Mos 13). Dessuten finnes det en dåpskanne i kobber som også er overført.

Kirken har hatt flere orgler. Etter noe om og men ble et harmonium innkjøpt i 1891 etter gave fra banken. Dette viste seg å være for svakt, men først i 1910 ble det byttet ut med et pipeorgel fra Olsen og Jørgensen (9 stemmer, 2 manualer og pedal) og harmoniet ble gitt til bedehuset. Orgelet fikk elektrisk motor i 1950. Det fortelles at tre stemmer ble byttet ut i 1970 og satt inn igjen ved en restaurering i 1999.

Den gamle kirkeklokken ble tatt i bruk i den nye kirken og gjorde tjeneste frem til femtiårsjubileet. Den skal imidlertid ha vært spinkel, og i 1908 ble den avløst av to klokker fra O. Olsen & Søn

Kirkegården er utvidet flere ganger. I 1888-89 ble hovedporten flyttet fra vestsiden til østsiden, vis-à-vis sakristiet. Det er også port på sørsiden. Fra 1965 ble det arbeidet for å få til bårerom under sakristiet. Etter mye frem og tilbake ble et eget bårehus oppført i 1970 etter tegninger av Gabriel Tallaksen. Huset har også redskapsrom og sanitæranlegg. Senere er kjølerom innredet i bårehuset (i tillegg til visningsrommet). I 1981 ble det (ved Magne Hørte) oppført redskapshus med pauserom for kirkegårdsarbeidere. Prestegården ble oppført i 1909 etter tegninger av Christian Bretteville på en eiendom som ble kjøpt inn året før. Den er omtalt hos Opplysningsvesenets fond.

Kirkemessig tilhørte Birkenes Tveit prestegjeld etter reformasjonen, men ble i 1905 skilt ut som eget prestegjeld. I 1976 ble Herefoss og Vegusdal overført til Birkenes da Herefoss prestegjeld ble nedlagt. De samme stedene var blitt innlemmet i Birkenes kommune i 1967. Det var bispevisitas i Birkenes i februar 2008. I desember samme år feiret kirken 150-årsjubileum, og det ble utgitt jubileumsbok. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Tveit frikirke

Tveit frikirke ligger i tettstedet Tveit i Kristiansand kommune, langs riksvei 41 mellom Birkeland og Kristiansand sentrum. Menigheten er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Ifølge Frikirkens nettsted ble den grunnlagt i 1901 og har 191 medlemmer.

Justvik kirke

Justvik lå tidligere i Tveit kommune, som i 1965 ble slått sammen med Kristiansand. I 1992 ble stedet kirkeadministrativt overført til Oddernes sogn, og ikke mange år senere ble Justvik kirke (iblant kalt Justvik kapell) oppført. Den ble tegnet av Ernst Aukland, byarkitekt i Kristiansand, og byggmester var T. Roland.

Vi har å gjøre med en arbeidskirke i gul tegl. Kirken ble innviet av biskopen den 22. desember 1996 og har rundt 270 plasser. Av utsmykning her kan nevnes glassmalerier utført av Peter Sutton i 1999. Orgelet er bygget av nederlandske Orgelmakerij Reil og kom til Justvik kirke i 2000 etter å ha vært brukt på Griegakademiet i Bergen.

Kirken er nærmere omtalt på Kirkenorge.no, der det også finnes et par interiørbilder. Interiørbilder finnes også hos Kirkesøk.

Kilder og videre lesning:

Ålefjær bedehuskapell

Ålefjær bedehus ble innviet den 19. desember 1908 — og som kapell den 14. august 1910. Det har rundt 80 sitteplasser. Byggets historie er fortalt på dette nettstedet, og bygget er også omtalt i Wikipedia.

Annonse