Viser arkivet for stikkord sel

Rossbu kapell

Rossbu kapell ved Høvringen er et privateid kapell som ble oppført av Alf Christian Rossow og innviet den 19. september 1999. Aftenposten har et intervju med kapellbyggeren der det fortelles litt om bygget og bakgrunnen for det.

Kapellet er en langkirke med rektangulært skip (relativt bredt i forhold til lengden), et lite kor og ditto våpenhus / bislag samt støpul og portal. Det ser ut til å betjenes av prestene i Sel, og det er visstnok to faste messer i året: til påske og olsok. Ellers forekommer messer også til nyttår og om sommeren, og vielser og dåp finner sted iblant, etter det som er å lese. Brukerne ser ut til å være gjester ved nærliggende Putten seter og annet fjellfolk.

Det finnes varierende anslag for antall sitteplasser. Sel kommune opererer med 40, Putten seter med 50, og kapelleieren selv sier ifølge avisen at det har vært 90, «men da satt vi på fanget til hverandre.» Kapellet er også kort omtalt hos kirken i Sel, som har et par interiørbilder.

Høvringen fjellalter

I Gudbrandsdalen og andre steder finnes det en rekke fjellkirker eller fjellkapeller, ofte bygget på privat initiativ, men med gudstjenester ved prester i Den norske kirke. Ved Høvringen ble det i september 2010 innviet en annen variant: et alter i friluft som går under betegnelsen Høvringen fjellalter. Begivenheten er skildret hos Sel kirkelige fellesråd (se også kirkebladet, og det er gjengitt flere bilder her). Vigslingen ble foretatt av av biskopen med flere prester til stede.

Alteret er tydeligvis av lokal skifter, og det er formgitt og fremstilt av den lokale kunstneren Paul Brun. En døpefont ser ut til å være integrert i alteret. Ifølge reportasjene ble Kåre Glosli innsatt som fjellprest ved vigslingen, uten at undertegene kjenner nærmere til stedets gudstjenesteordning. Fjellpresten er portrettert på side 17 i denne utgaven av kirkebladet.

I kirkebladet fortelles det at fjellalteret har sin bakgrunn i en pengegave på 100 000 kroner fra daværende prost Nils Berg i 1975 til et grunnfond med sikte på oppførelse av en fjellkirke. Det har ikke lyktes å fullfinansiere en slik kirke, og midlene er omdisponert til et friluftsalter i stedet. Det rapporteres at noe arbeid gjenstår ved anlegget, et inntrykk undertegnede fikk bekreftet ved besøk på stedet.

Eben Eser Otta

Eben Eser på Otta er vel i utgangspunktet et bedehus som eies av Otta Normisjon (tidligere Otta Indremisjon, grunnlagt som Sel Indremisjonsforening i 1903). Huset ble innviet i 1961, etter at det tidligere huset ble skadet under krigen.

Foruten at Normisjon har egne aktiviteter her (f.eks. barnegospel), er det også andre kirkelige arrangementer, så som katolske messer. Ellers leies første etasje ut til Frivillighetssentralen ved Sel kommune. Tidligere var huset mye utleid til skolebruk.

Det står mer om husets historie her.

Otta bykirke

Sel kirkelige fellesråd holder til i Storgata 21 på Otta. Her holder adminstrasjonen for kirkens virksomhet til, men det er også innredet et kirkerom som går under betegnelsen Bykirken eller Otta bykirke. I februar 2010 meldte lokalavisen GD at kirkerommet var tatt i bruk til vielse. Også kirken i Sel har en reportasje om det. Det sies at omfanget er begrenset: Stedet har bare plass til 40-50 gjester.

Huset ser ut til å være et tidligere bankbygg, og det meldes på Origo også om andre aktiviteter der, som katolsk messe og barnegospelkor.

Betel Heidal

Heidals pinsemenighet holder til i dette huset. Menigheten teller ifølge Pinsebeveglesens nettsted 43 medlemmer og 50 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ifølge Sel kommune har bygget ca. 90 plasser i salen, som har en sceneplattform på ca. 30 kvadratmeter, og bygget omfatter ellers kjøkken og garderobe.

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Sel baptistkirke

Baptistmenigheten på Otta ble grunnlagt 16. februar 1889. Den hadde da 19 medlemmer, men tallet steg til 95 i løpet av fem år.

I 1899 kjøpte menigheten ett mål tomt til bedehus på Otta. Bedehuset ble tatt i bruk i 1902, og tomten er siden delt. Bygget er en tømmerbygning som stod vest for Otta. Den ble påbygget en etasje som klargjøring for sin nye bruk. I tillegg leies underetasjen i dag ut til butikkvirksomheter. Menigheten har i dag rundt 50 medlemmer, ifølge et portrettintervju i lokalavisen GD, mens menigheten selv opererer med tallet 19 på sitt nettsted. Det står mer om menighetens virksomhet i nevnte portrettintervju med pastoren.

Baptistkirken i Norge har hjemmeside her og informasjonsnettsted her. Det finnes dessuten en artikkel om baptismen i Wikipdeda.

Kilder og videre lesning:

 • GD 24. desember 2009, s. 34-35

 • Menighetens nettsted
 • Steinar Botten: «Sel Baptistmenighet», i Otta gjennom 100 år 1896-1996 (Sel historielag, 1996), s. 231-234

Sjoa kapell

Opprinnelig hørte tettstedet Sjoa til Fron, men i 1965 ble det overført til Sel kommune, og sognemessig ble det overført fra Kvam til Sel. Det ble arbeidet for kapell på Sjoa fra 1930-tallet, da innenfor Kvam sogn. Arbeidet pågikk over flere tiår og gjennom flere komiteer. I 1947 ble det kjøpt en kirketomt som siden ble utvidet, og orgel ble også innkjøpt. Tegninger fra Wilhelm Swensen forelå i 1963, men ved kommuneoverføringen må nok disse planene ha blitt forlatt, og det tok enda en god stund før det kom kapell på Sjoa.

Da prosessen kom i gang igjen, kastet man øynene på godshuset på Sjoa stasjon, som ikke lenger trengtes der. Det var i sin tid tegnet av Paul Due og oppført i 1896, og det har en to (eller halvannen) etasjers del som vi gjenkjenner som den serieproduserte typen for Hamar-Selbanen (nå en del av det vi kaller Dovrebanen). Det kan se ut til at bygget allerede før flyttingen hadde den laftede enetasjes tverrfløyen som står vinkelrett på nevnte serieproduserte hus, jf. dette bildet.

Dette ble gjenoppført på kapelltomten i 1977-78 under ledelse av Jon Rukin, som gjerne krediteres som kapellarkitekt (avbildet her etter at grunnmuren var fullført). Etter flyttingen fikk enetasjesdelen et lite tillegg (formodentlig i bindingsverk), og toetasjersdelen fikk en slags takrytter med kors på. Ved gjenoppføringen ble det utført mye dugnadsarbeid, og i forbindelse med kapellet nevnes gjerne mottoet «fra godshus til gudshus».

Sjoa kapell ble innviet av biskopen den 17. desember 1978. Det ligger i et boligområde på Sjoa og har 70 sitteplasser. I kapellet inngår bl.a. sakristi, lager og kjøkken. Altertavlen er et applikert teppe laget av Randi Hatle som forestiller den oppstandne Kristus.

Det er ikke kirkegård her. Kirkebladet for Sel kan leses på fellesrådets nettsted

Kilder:

 • Per Fredriksen, Ola O. Røssum og Tor Ove Teigen (red.): Kvam kyrkje 50 år 1952-2002 (Kvam sokneråd, 2002), s. 102-103

 • Wikipedia
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 605
 • Sjoahistorie om bl.a. godshuset
 • Sjoahistorie (en rekke bilder av kapellet, også under byggeprosessen, og avisutklipp)
 • Sel kirkelige fellesråd

Nord-Sel kirke

Nord-Sel kirke er en laftet langkirke som ble innviet i 1932 (mens vi finner årstallet 1931 i vindfløyen). Kirken ble tegnet av Knut Villa, som ellers har oppført Skåbu kirke og Heidal kirke (den nye, fra 1937-41, som er en kopi av den gamle som brant). Skipet er rektangulært og har takrytter over inngangen i sørøst, koret er rett avsluttet, og det er sakristi til side (sørvest) for koret. Det er et våpenhus / bislag ved inngangen. Våren 2010 ble det meldt at det skulle gjøres interiørmessige endringer i kirken for å få bedre plass i koret. Det må vel antas at arbeidene er fullført nå. Kirken har 120 sitteplasser.

Altertavlen er datert 1681 og var i sin tid å finne i kirken ved Romundgard (forgjengeren til Sel kirke), som er like over veien. Tavlen viser blant annet nattverden, korsfestelsen, den triumferende Kristus og figurer av Moses og Aron. Prekestolen er dekorert av Ragnvald Einbu, og klebersteinsdøpefonten er fra 1932. Kirken har et mekanisk orgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

På kirkegården er det et eget felt med 31 allierte krigsgraver (Commonwealth War Graves) fra den annen verdenskrig samt et minnesmerke.

Ved inngangen til kirkegården er det en statue av Kristin Lavransdatter, som jo er en litterær skikkelse. Den er laget av Kari Rolfsen og er en gave fra Aschehoug forlag. Ikke langt unna kirken er Jørundgard Middelaldersenter (hjemmeside her), som ble oppført til filmatiseringen, og som bl.a. omfatter en stavkirkekopi.

Det var bispevisitas i Sel i februar 2011. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Med kirkegård

Krigskirkegård

Gravstein på krigskirkegården

Sel kirke

Sel kirke ligger på Selsverket, like nord for Otta. Det har vært kirke på stedet fra middelalderen av, og den nåværende er sannsynligvis den tredje. Gamlekirken, Romundgård kirke fra 1628, var i dårlig forfatning da den på 1720-tallet ble solgt til bygdefolket, og det ble snart besluttet å bygge en ny kirke.

Historien forteller riktignok om lokal uenighet med hensyn til hvor kirken skulle bygges. Kirkeeierne stod mot det lokale kobberverkets ledelse. Bygdefolket kjørte tømmer til der de ville ha kirken, den ble laftet og fikk tak. Så ble den bare stående der. Til tross for enkelte fornyelser er det en utpreget 1700-tallskirke.

Dagens kirke er altså en laftet korskirke fra 1742 med 250 plasser.

Altertavlen og kongemonogrammet er skåret av treskjærer og husmann Eistein Guttormsson Kjørrn. Han skal ha lært mye av den mer berømte Jakob Klukstad, som hadde skåret altertavlen til Heidal kirke (den som brant i 1933) under et opphold på Kjørrn. Tavlen i Sel var ferdig i 1783 og regnes som Kjørrns hovedverk. Han har ellers bl.a. arbeidet i Kvikne i Nord-Fron, Svatsum (nå i Aulstad), Hegge, Follebu og Vågå.

Videre finner vi i kirken bl.a. en prekestol med akantusskurd, en døpefont fra middelalderen og en rekke malerier med bibelske motiver, trolig malt etter gamle stikk, flere muligens av Vågåpresten Henning Munch. Orgelet er fra 1980 og ble bygget av Bruno Christensen. Noen inventarbilder og tekniske detaljer er å finne på Kunsthistorie.com. Også Kirkesøk har noen interiørbilder.

Kirken er omgitt av kirkegården, som har en rekke gamle gravminner, hvoran enkelte er bevart under takoverbygg. På parkeringsplassen vest for kirken står et krigsminnesmerke. Vest for plassen er en kirkestue og en barnehage. Prestegården Botten er like vest for dette igjen.

Ellers er det ikke så mange kilomenter til Nord-Sel kirke og til stavkirkerekonstruksjonen ved Jørundgard Middelaldersenter (kopi av den som ble bygget til Kristian Lavransdatter-filmen).

Det var bispevisitas i Sel i februar 2011. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

 • Oddbjørn Sørmoen og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 2: 1700-tallet. Skjønnhetens århundre (ARFO, 2001), s. 48-51 og 31

 • Kunsthistorie.com
 • Wikipedia
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 605
 • Kirkesøk

Nordfra

Gjennom porten

Krigsminnesmerke

Kirkestue

Gamle gravminner

Gamle gravminner

Kirkebygg i Oppland

Aulstad kirke (Gausdal)
Aurdal fjellkirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1
Aurdal kirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1
Austsinni kirke (Nordre Land); flere bilder: 1
Bagn kirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Bakkerud gravlund, Raufoss (Vestre Toten)
Balke kirke (Østre Toten): 1, 2, 3, 4, 5; bårehus/servicebygg; altertavle, altertavledetalj, døpefont
Begnadalen kirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1
Betania Vinstra (pinsemenighet; Nord-Fron)
Betel Heidal (pinsemenighet; Sel)
Betel Jevnaker (pinsemenighet; Jevnaker)
Biri kirke (Gjøvik); flere bilder: 1, 2, 3; interiør: 1, 2, 3
Bjølstad kapell (Sel)
Bleken stavkirke (forsvunnet; Lillehammer)
Bruflat kirke (Etnedal): 1, 2, 3
Bruvin gravlund (Øyer)
Bråstad kirke (Gjøvik)
Bykirka (baptistkirke; Lillehammer)
Bykirken Otta (Sel)
Bødalen kirkested (Gausdal)
Bøverdal kirke (Lom)
Dombås kirke (Dovre): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Dovre kirke (Dovre): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Dyste kirkested (tidl. kirkested for Kolbu kirke, Østre Toten)
Eben Eser Otta (Normisjon; Sel)
Eina kirke (Vestre Toten); altertavle, prekestol, orgelgalleri, takhimling, brudestoler, alterduk 1, alterduk 2; utsikt
Engehaugen kirke (Gjøvik)
Engen kloster (Østre Toten)
Enger kirke (Søndre Land)
Espedalen fjellkirke (Sør-Fron)
Evangeliesalen (pinsemenighet, Lillehammer)
Eysteinkirken (Dovre): 1, 2, 3, 4; interiør: kirkerom, kor og alter, prekestol, døpefont, billedvev, rosevindu
Filadelfia Biri (pinsemenighet; Gjøvik)
Filadelfia Gjøvik (pinsemenighet; Gjøvik)
Filadelfia Lena (pinsemenighet; Østre Toten)
Fiskerkapellet, Maihaugen (Lillehammer); flere bilder: 1
Fluberg kirke (Søndre Land); flere bilder: 1, 2
Follebu kirke (Gausdal)
Fåberg kirke (Lillehammer)
Fåberg menighetshus (Lillehammer)
Fåberg prestegård (Lillehammer)
Fåvang kirke (Ringebu); flere bilder: 1, 2, 3
Fåvangfjellet sportskapell (Ringebu)
Garmo kirke (Lom)
Garmo stavkirke, Maihaugen (Lillehammer); flere bilder: 1, 2
Gjøvik adventkirke (Gjøvik)
Gjøvik baptistkirke (Gjøvik)
Gjøvik kapell og gravlund (Gjøvik)
Gjøvik kirke (Gjøvik); flere bilder: 1
Grinaker stavkirke (revet; Gran)
Grua kirke (Lunner); flere bilder: 1
Grymyr kirke (Gran)
Gullhaugen seter sportskapell (Ringebu)
Harestua kapell (Lunner): 1, 2
Haugner kirke (Nordre Land); flere bilder: 1
Hedalen stavkirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1
Heensåsen kirke (Vang)
Hegge stavkirke (Øystre Slidre): 1, 2
Heidal kirke (Sel)
Hoff kirke (Østre Toten); flere bilder: 1, 2, 3; gravkapell
Hov kirke (Søndre Land); flere bilder: 1
Hunn kapell, krematorium og gravlund (Gjøvik)
Hunn kirke (Gjøvik)
Høre stavkirke (Vang); flere bilder: 1
Høvringen fjellalter (Sel)
Isumkapellet, Maihaugen (Lillehammer)
Jevnaker kirke (Jevnaker); flere bilder: 1
Jevnaker metodistkirke (Jevnaker; avvigslet); flere bilder: 1
Jørstadmoen sovjetiske krigskirkegård (Lillehammer)
Jørundgard, rekonstruert stavkirke (Sel); interiør
Kapp kirke (Østre Toten); flere bilder: 1
Kinn kirke (Nordre Land)
Kirkerud kirkested, Snertingdal (Gjøvik)
Kolbu kirke (Østre Toten): 1, 2, 3; vindu; inventar fra Dyste kirke; Molstad kirke (tidl. kirke)
Kvam gamle kirkegård (Nord-Fron)
Kvam kirke (Nord-Fron); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Kvikne kirke (Nord-Fron): 1, 2
Landåsbygda kirke (Søndre Land)
Leirskogen kirke (Sør-Aurdal)
Leirvika gravplass (Lillehammer)
Lesja kirke (Lesja)
Lesjaskog kirke (Lesja): 1, 2
Lesjaverk kirke (Lesja)
Li kirke (forsvunnet; Gausdal)
Lidar kirke (Øystre Slidre): 1, 2
Lillehammer adventkirke (Lillehammer)
Lillehammer baptistkirke (Lillehammer)
Lillehammer bykirke (baptistkirke; Lillehammer)
Lillehammer kirke (Lillehammer); flere bilder: 1
Listad kirkested, Hundorp (Sør-Fron)
Lom stavkirke (Lom); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Lomen kirke (Vestre Slidre); flere bilder: 1
Lomen stavkirke (Vestre Slidre): 1, 2, 3
Lunde kirke (Nordre Land)
Lunner kirke (Lunner); flere bilder: 1
Lyskapellet på Beitostølen (privatkapell; Øystre Slidre): 1, 2, 3
Mariakirken (Gran); flere bilder: 1, 2
Mariakirken (katolsk, Lillehammer)
Mo kirkeruin (Vestre Slidre): 1, 2
Moen kirke (Gran); flere bilder: 1
Molstad kirkested (tidl. kirkested for Kolbu kirke, Østre Toten)
Nes kirke (Gran)
Nikolaikirken (Gran); flere bilder: 1, 2, 3
Nordberg kirke (Skjåk): 1, 2, 3, 4, 5; interiør: 1, 2, 3; kirkestue
Nord-Etnedal kirke (Etnedal): 1, 2, 3, 4
Nordlien kirke (Østre Toten); flere bilder: 1, 2, 3, 4; kirkerom, alterparti, prekestol, døpefont
Nordre gravlund (Lillehammer)
Nordre Ål kirke (Lillehammer)
Nord-Sel kirke (Sel); flere bilder: 1, 2, 3; kirkedør; krigskirkegård: 1, 2, 3, 4; cross of sacrifice; Kristin Lavransdatter
Nordseter fjellkirke (Lillehammer); flere bilder: 1, 2
Nordsinni kirke (Nordre Land); flere bilder: 1, 2
Nykirke, Snertingdal (Gjøvik)
Oppdalen kapell (Lunner); flere bilder: 1
Otta bykirke (Sel)
Randsfjord kirke (Jevnaker); flere bilder: 1
Raufoss baptistkirke (Vestre Toten): 1, 2
Raufoss kirke (Vestre Toten); flere bilder: 1, 2, 3
Reinli nye kirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1
Reinli stavkirke (Sør-Aurdal); flere bilder: 1, 2, 3
Riddervold prestegård (Gausdal)
Ringebu prestegård (Ringebu)
Ringebu stavkirke (Ringebu); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ringebu ungdomssenter (Ringebu)
Rogne kirke (Øystre Slidre): 1, 2
Rossbu kapell (privatkapell; Sel)
Røisheim kapell (privatkapell; Lom)
Røn kirke (Vestre Slidre)
Røysum kapell (Gran); flere bilder: eksteriør; interiør
Saksumdal kirke (Lillehammer)
Seegård kirke, Snertingdal (Gjøvik); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; kirkerom; altertavle: 1, 2
Sel baptistkirke, Otta (Sel)
Sel kirke, Selsverket (Sel); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Sjoa kapell (Sel)
Sjong seterkapell (Lesja)
Skei fjellkirke (Gausdal)
Skjåk kirke (Skjåk); flere bilder: 1, 2, 3
Skrautvål kirke (Nord-Aurdal): 1, 2, 3, 4
Skute kirke (Søndre Land)
Skåbu kirke (Nord-Fron); flere bilder: 1
Slidre kirke, Slidredomen (Vestre Slidre); flere bilder: 1
Den sovjetiske krigskirkegården på Jørstadmoen (Lillehammer)
Strand kirke (Nord-Aurdal)
Svatsum kirke (Gausdal); flere bilder: 1
Sødorp kapell, Vinstra (Nord-Fron)
Sødorp kirke, Vinstra (Nord-Fron)
Søre Ål kirke (Lillehammer); flere bilder: 1, 2, 3
Sør-Fron kirke, Hundorp (Sør-Fron); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sørum kirke (Gran)
Søsterkirkene (Gran); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Thomaskirken (Vang): 1, 2, 3, 4; interiør, informasjon
Tingelstad gamle kirke (Gran); flere bilder: 1, 2, 3; interiør
Tingelstad nye kirke (Gran)
Tingnes kirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1, 2
Tisleidalen kirke (Nord-Aurdal); flere bilder: 1
Torgkapellet CC (Gjøvik)
Toten frikirke, Raufoss (Vestre Toten)
Totenviken kirke (Østre Toten): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tretten kirke (Øyer)
Tretten gamle kirkested (Øyer)
Ulnes kirke (Nord-Aurdal): 1, 2, 3
Vang kirke (Vang); flere bilder: 1
Vardal kirke (Gjøvik)
Venabygd fjellkapell (Ringebu): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Venabygd kirke (Ringebu); flere bilder: 1
Vestre Gausdal kirke (Gausdal)
Vestre Slidre kirke, Slidredomen (Vestre Slidre); flere bilder: 1
Veståsen fjellkirke (Sør-Aurdal)
Vingrom kirke (Lillehammer); flere bilder: 1, 2
Volbu kirke (Øystre Slidre): 1, 2
Vølstad kirke (Nordre Land); flere bilder: 1, 2, 3
Vågå kirke (Vågå); flere bilder: 1, 2, 3; med krigsminnesmerke; kirkerom, altertavle, prekestol, orgel
Vågå prestegård, Maihaugen (Lillehammer)
Østre Gausdal kirke (Gausdal); prestegård
Østsinni kirke (Nordre Land); flere bilder: 1
Øye kirke (Vang): 1, 2
Øye stavkirke (Vang): 1, 2, 3, 4, 5
Øyer kirke (Øyer); flere bilder: 1
Øyjar kapell (Vestre Slidre)
Ål kirke (Gran)
Åmot kirke (Nordre Land)
Aas kirke (Vestre Toten)
Åsli kirkegård (Nordre Land)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse