Viser arkivet for stikkord orkdalen

Kvikne kirke (Hedmark)

Kvikne var tidligere egen kommune, men har siden 1966 vært en del av Tynset (bortsett fra Innset sogn, som ble innlemmet i Rennebu kommune). Vi befinner oss ved vannskillet mellom Orkla (som renner nordvestover og ut i fjorden ved Orkanger) og Tunna (som renner ut i Glomma ved Tynset). Før reformasjonen var Kvikne trolig anneks til Oppdal, og etter refomasjonen til Tylldalen. Stedets stavkirke ble for liten etter at det ble startet kobberverk i 1630. Kristian Kvart besøkte bygda i 1635 og skrev deretter et brev til bergmester Iver Prip med beskjed om å bygge ny kirke, men det skjedde først 17 år senere.

Gamlekirken ble revet 12. juli 1652, og ny kirke ble oppført. Byggmester var verkets oppsynsmann, Knud Mortensen. Kirken ble innviet den 1. juli 1654 av superintendent Henning Stockfleth. Det er en laftet korskirke (bindingsverk i gavlene) med 203 sitteplasser. Tverrarmene er relativt korte, og kirken har gallerier i tre av korsarmene og kor i den østre. Det er en takrytter over krysset og et sakristi (fra 1773) øst for koret. Ved våpenhuset i vest ble det i 1768 oppført en klokkestue der klokkene fra tårnet ble overført. På døren i vest finner vi et beslag med Kristian VIs kongemonogram og årstallet 1652. Kirken er bordkledd utvendig — muligens fra ganske tidlig av. Innvendig er tømmerstokkene flattelgjet.

Noen endringer er gjennomført, ikke minst ved en større reparasjon og utsmykning i 1730-årene. Utover det som er nevnt, er vinduene gjort noe større. Likevel fremstår kirken som et autentisk barn av sin tid, selv om rankedekkorasjonene (ved Jens Sandberg) på tømmerveggene i kirkerommet er fra 1730-tallet og ikke 1650-tallet. Fra samme periode er den flate takhimlingen med Kristian VIs kongemonogram i kjempeformat. Dette er en av de kirkene vi opplever som gjennomillustrert, en type interiør og inventar som nygotikkens pietister ville ha hatet, så vi skal kanskje være glad for at de ikke fikk tuklet med denne kirken. Eksteriøret ble ellers delvis restuarert i 1923 etter planer av Heinirch Jürgensen, og samtidig ble inventaret resurarert etter anvisninger av Domenico Erdmann. Istandsetting på 1950-tallet ble ledet av John Tverdahl.

Alteret er en enkel trekonstruksjon med et låsbart skap på baksiden med en fint dekorert lås. Altertavlen antas ifølge flere kilder å være skåret av Johan Bildsnider og det store nattversbildet malt av Johan Kontrafeier, som muligens også har stått for annet malerarbeid på tavlen. Den dateres da gjerne til ca. 1654, men i «Kirker i Norge» er den datert til 1663, samtidig som det sies at den likevel kan ha vært kirkens første altertavle. Over nattverden er et mindre bilde av korsfestelsen, og det er en skulptur av den triumferende Kristus på toppen samt skulpturer av evangelistene på sidene.

Korskillet antas å være opprinnelig, og skal være snekret av Jørgen Snekker. Tidligere var Kristian VIs kongemonogram plassert over åpningen, men nå finner vi i stedet et krusifiks fra 1180 her, mens kongemonogrammet er flyttet lenger bak i kirkerommet, slik at man ser det når man befinner seg i vestre korsarm. En madonnastatue fra gamlekirken befinner seg på korets nordvegg. Den dateres til ca. 1250 i jubileumsboken (og til 1150 i kirkeleksikonet).

Prekestolen (i sørkant av koråpningen, med oppgang fra koret) er dekorert med apostelfigurer. Også den skal være laget av Jørgen Snekker, mens Johan Biltsnider skal ha skåret figurene. Prekestolen har himling.

Døpefonten (datert til 1664 i «Kirker i Norge» og til 1652 i kirkeleksikonet) står i dag i koret, men stod tidligere i hjørnet i det nordre tverrskipet. Døpefonthimlingen, som er av samme alder, oppbevares på loftet. Det finnes også en tinnkanne for dåpsvann fra 1719 og et dåpsfat i messing gitt i 1652. Det avbilder Adam og Eva ved kunnskapens tre.

Det synes ikke helt klart om kirken hadde gallerier opprinnelig. Den har i alle fall lukkede kirkebenker med dører og forseggjorte benkevanger. De forreste benkene var reservert kobberverkets ledelse, og det var i sin tid det vanlige skillet med menn på sørsiden av midtgangen og kvinner på nordsiden. Dessuten fortelles det at galleriet i nordre korsarm, som ble kalt «Pigelemmen» (eller «kvinnfolkkjellen» og senere «orgelkjellen»), var for ugifte kvinner. Dette kom til i 1738-39, og galleribrystningen er illustrert med Jesus og disiplene. Under galleriet er det en innelukket benk. Likeledes finner vi «Drengelemmen» (eller «karkjellen»), galleriet for ugifte menn, i søndre korsarm. Under galleriet i vest (også det rikt illustrert) er det to lukkede benker. Det er mulig at den nordlige av disse var for inngangskoner, altså kvinner som nettopp hadde nedkommet.

Orgelet på nordgalleriet er bygget ved Norsk Orgel- og harmoniumfabrikk i Snertingdal i 1976. Én kirkeklokke ble støpt ev Henrich Aunum i 1768. Ellers beskrives forskjellige klokker i forskjellige kilder, deriblant en tidligere gruveklokke som er å finne våpenhuset. Annet inventar kunne nevnes, men interesserte henvises til kildene. Noen englehoder fra kirken skal ifølge «Kirker i Norge» befinne seg i Historisk museum i Trondheim; det er mulig at det menes Vitenskapsmuseet.

Interiørbildene her til tross: Du får et bedre bilde av kirkens indre om du går til kirkens nettsted og klikker på den delen du vil se på.

Kirkegården er omgitt av et steingjerde. Opprinnelig ble prestefamilier og fremstående folk ved verket gravlagt under koret, mens andre ble gravlagt utenfor på det som opprinnelig var et rundt område, ofte i dårlige merkede og vedlikeholdte graver. Disse tingene ble det endret på på 1800-tallet, og kirkegården er utvidet flere ganger. Vest for parkeringsplassenpå vestsiden av kirken er et kombinert bårehus og servicebygg, og det står et par andre småbygg i nærheten. En port som tidligere stod mot riksveien, står nå nærmest til pynt ved parkeringsplassen nordvest for kirken.

Peder Bjørnson var prest her i sin tid, og Bjørnstjerne ble født på Bjørgan prestegård i Kvikne. Den ble nylig pusset opp og er i dag museum.

Kilder og videre lesning:

Altertavle

Prekestol

Døpefont

Krusifiks i korbuen

Kongemonogram

Mariastatue og dåpsfat i koret

Vestgalleri

Nordgalleri

Benkevanger

Kirkebygg i Sør-Trøndelag

Agdenes kirke (Agdenes)
Aunegrenda kapell (Holtålen)
Austrått borgkapell (Ørland)
Bakke kirke (Trondheim)
Bakkestranden bedehus (nå Lademoen bydelshus; Trondheim)
Berg arbeidskirke (Trondheim)
Bjugn kirke (Bjugn)
Berkåk kirke (Rennebu)
Botnvika kirkegård (Hitra)
Brandsfjord kapell (Roan)
Bratsberg kirke (Trondheim)
Brekken kirke (Røros)
Budal kirke (Midtre Gauldal)
Buvik kirke (Skaun)
Byneset kirke (Trondheim)
Byåsen kirke (Trondheim)
Børsa kirke (Skaun): 1, 2, 3, 4
Charlottenlund kirke (Trondheim)
Dolm kirke (Hitra)
Drageid kapell (Osen)
Døves kirke (Trondheim)
Eidsmyra kirkegård (Hitra)
Erkebispegårdens kapell (Trondheim)
Fagerhaug kirke (Oppdal)
Faksvåg gravplass (Hitra)
Fillan kirke (Hitra)
Fjellseter kapell (Trondheim)
Flora kapell (Selbu)
Flå kirke (Melhus): 1, 2
Forsnes kapell (Hitra)
Frengen kirke (Rissa)
Froan kapell (Frøya)
Frøyas gravplasser (Frøya)
Geitastrand kirke (Orkdal): 1, 2
Glåmos kirke (Røros)
Den gode hyrdes kapell (Orkdal)
Grønnvollan gravplass (Hitra)
Hallaren kirke (Frøya): 1, 2
Haltdalen kirke (Holtålen): 1, 2
Haltdalen stavkirke, Sverresborg (Trondheim)
Haltdalen nye stavkirke, kopi (Holtålen)
Hasselvika kirke (Rissa)
Havstein kirke (Trondheim)
Hegvik kirke (Bjugn)
Heim kirke (Hemne)
Heimdal kirke (Trondheim)
Hemne kirke (Hemne): 1, 2, 3, 4, 5
Henriksøy gravplass (Hitra)
Hessdalen kirke (Holtålen)
Hitra kirke (Hitra)
Hitras gravplasser (Hitra)
Hitterdal kirke (Røros)
Hoeggen kirke (Trondheim)
Hommelvik kirke (Malvik)
Horg kirke (Melhus): 1, 2, 3, 4, 5
Hospitalskirken (Trondheim); flere bilder: 1, 2, 3
Hølonda kirke (Melhus)
Hådalen kirkegård (Røros)
Håvika gravplass (Frøya)
Ilen kirke (Trondheim): 1, 2
Ilen kirkegård (Trondheim)
Ingdalen kapell (Agdenes): 1, 2
Innset kirke (Rennebu)
Jøssund kirke (Bjugn)
Klæbu kirke (Klæbu)
Kolbrandstad stavkirke (Melhus)
Kolstad kirke (Trondheim)
Kveldsro gravplass (Frøya)
Kvenvær kirke (Hitra)
Lade kirke (Trondheim): 1, 2
Lademoen kirke (Trondheim); flere bilder: 1
Leinstrand kirke (Trondheim); flere bilder: 1
Leira kapell (Trondheim)
Lensvik kirke (Agdenes)
Lo kirke, Sverresborg (Trondheim)
Loknes (Lokknessa) gravplass (Frøya)
Løkken kirke (Meldal): 1, 2
Lønset kirke (Oppdal)
Malvik kirke (Malvik)
Meldal kirke (Meldal)
Melhus kirke (Melhus)
St. Mikaels kapell (Oppdal)
Moe kirke (Orkdal)
Mostadmark kapell (Malvik)
Måøy kapell (Frøya)
Nerskogen kapell (Rennebu)
Nes kirke (Bjugn)
Nidaros domkirke (Trondheim) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Erkebispegården
Nordbotn kirke (Hitra): 1, 2
Nordhammarvik gravplass (Frøya)
St. Olav katolske domkirke (Trondheim)
Oppdal baptistkirke (Oppdal)
Oppdal kirke (Oppdal): 1, 2, 3
Oppdal Kristne Senter (Oppdal)
Orkanger kirke (Orkdal)
Orkdal kirke (Orkdal): 1, 2
Osen kirke (Osen)
Peder Hiorts kapell (Røros)
Ramsvik kirke (Rissa)
Ranheim kirke (Trondheim)
Rein kirke (Rissa)
Rennebu kirke (Rennebu): 1, 2
Rissa kirke (Rissa)
Roan kirke (Roan)
Rosenborg kapell (i Bakklandet menighets omsorgssenter; Trondheim)
Rottem kirkegård (Snillfjord)
Røros fjellkirke (Røros)
Røros kapell (Røros): 1, 2
Røros kirke (Røros): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; interiør
Rørøy gravplass (Hitra)
Sandstad kirke (Hitra)
Selbu kirke (Selbu)
Selbustrand kirke (Selbu)
Setervollen gamle kirkegård (Frøya)
Singsås kirke (Midtre Gauldal)
Singsås stavkirke (Midtre Gauldal)
Sistranda gravplass (Frøya)
Skaun kirke (Skaun)
Sletta kirke (Frøya): 1, 2
Snillfjord kirke (Snillfjord): 1, 2
Soknedal kirke (Midtre Gauldal): 1, 2, 3, 4, 5
Stadsbygd kirke (Rissa)
Stavne kapell og kirkegård (Trondheim)
Stoksund kirke (Åfjord)
Storfosna kirke (Ørland)
Straumøy gravplass (Hitra)
Strinda kirke (Trondheim)
Strindheim kirke (Trondheim)
Stugudal kapell (Tydal)
Støren kirke (Midtre Gauldal); flere bilder: 1
Sula kapell (Frøya)
Sverresborg kirke (Trondheim)
Sæter bedehuskapell (Osen)
Søvasskjølen fjellkirke (Orkdal)
Tarva kapell (Bjugn)
Tempe kirke (Trondheim)
Tilfredshet kapell (Trondheim)
Tiller kirke (Trondheim)
Titran kapell (Frøya): 1, 2
Trondheim adventkirke (Trondheim)
Trondheim baptistkirke (Trondheim)
Trondheim frikirke (Trondheim)
Trondheim metodistkirke (Trondheim)
Tydal kirke (Tydal)
Vassfjellkapellet (Klæbu)
Ven kirkegård (Snillfjord)
Verøy gravplass (Frøya)
Vinje kirke (Hemne)
Vågan gravplass (Frøya)
Vår Frue kirke (Trondheim); flere bilder: 1, 2, 3; kirkerom, altertavle
Ørland kirke (Ørland)
Åfjord kirke (Åfjord)
Ålen kirke (Holtålen): 1, 2

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse