Viser arkivet for stikkord hamar, bispedømme

Utvandrerkirken

En vesentlig del av Norsk utvandrermuseum ved Åkershagan i Stange kommune, like sør for Åkersvika og Hamar, er dokumenter som amerikabrev, kirkebøker, fotografier og folketellinger. Friluftsmuseet består for tiden av noen få bygninger, og det ser ut til at flere er på vei. Den ene av bygningene er en kirke, Oak Ridge Lutheran Church, som stod utenfor byen Houston i Minnesota og ble bygget i 1896 av nordmannen Ole Haraldsen. Opprinnelig plassering var 30 km vest for elven Mississippi og 25 km fra grensen til Iowa, og kirken ble valgt ut av direktør Knut Djupedal på hans reise i området i 1992, i samarbeid med Darrell Henning. Den ble overdratt til museet av «The Oak Ridge Cemetery Association».

Kirken er en tømret langkirke som måler ca. 18 meter ganger 8 meter og har et 20 meter høyt tårn. Skipet er rektangulært, koret er nærmest rektangulært, men med hjørnene kuttet 45 grader, og det er sakristitilbygg på nordsiden av koret.

Alterringen, alteret, prekestolen og vinduene kommer fra en eldre kirke oppført ved Highland Prairie, Minnesota, i 1865.

Kirken var i bruk fra 1896 til 1967, ifølge museets nettsted. Det sies at menigheten ble grunnlagt av åtte familier og på det meste talte 75 medlemmer. Kirkegården ble holdt i hevd selv etter at menigheten ble nedlagt. Museets nettsted har flere opplysninger om bygget.

Hol gravlund

Hol gravlund ligger på øvre del av Holsjordet på Hamar vest, litt sør for Hedmarktoppen. Gravlunden ble offisielt tatt i bruk i 1983. Undertegnede har imidlertid observert enkelte familiegraver der dødsdato for den eldste personen er fra 1970-tallet.

Gravlunden ligger i en slakk skråning og virker velholdt. Nederst mot muren i Holsvegen står et redskapshus, men det er ikke noe seremonibygg her. Begravelser finner sted med utgangspunkt i kirkene. Gravlunden er ifølge kirkekontoret på drøyt 17 dekar, og antall graver er 2196. I tillegg kommer parkeringsplass og grøntareal utenfor gjerdet.

Høsten 2003 og våren 2004 hadde Hamar slektshistorielag et prosjekt der de fotograferte gravene, og resultatet for begravelser t.o.m. 2001 er publisert her.

I 2004 skrev Nettavisen om overivrige bærplukkere som klatret på gravstøttene for å få tak i kirsebær fra gravlundens mange trær.

I 2007 ble det holdt folkemøte i forbindelse med en planlagt utvidelse av gravlunden. Saken har vært diskutert en god del lokalt. Likevel later det til at ikke noe endelig vedtak foreligger per 20013.

Hamar krematorium, kapell og kirkegård

Hamar kirkegård ligger like nordøst for Domkirken og er gravplass for store deler av Hamar, skjønt den begynner å fylles opp og har fått avlastning i form av Hol gravlund. Kirkegården ble anlagt i 1859 og er blitt utvidet en rekke ganger, såsom i 1882, 1901 og på 1940-tallet. En urnelund ble tatt i bruk i 1949.

I 1886 ble det oppført et gravkapell etter tegninger av stadsingeniør Soot. Det ble revet da krematoriet ble oppført. Krematoriet var et resultat av en lang forprosess som begynte i 1923. Selve byggingen begynte i 1936, og krematoriet ble innviet i august 1938. Det er tegnet av Rolf Prag (som også tegnet flere villaer i naboområdet) og utsmykket av Per Vigeland. Kapellbygget må kunne kalles et funkisikon. Herfra finner mange av Hamars begravelser sted. Orgelet ble restaurert i 2010.

Ifølge dette innlegget i HA led krematoriet i en årrekke frem mot midten av 1990-tallet av mangel på vedlikehold. Anlegget fikk imidlertid ny ovn i 1999 som var ment å ta høyde for de utslippsbestemmelsene som var på gang. Ifølge HA-innlegget var det i 2005 en brann i krematoriet som medførte utgifter på 2,9 millioner kroner. Dette var tydeligvis ikke nok til å få anlegget til å fungere tilfredsstillende. Det later til at driftsstopp trådte i kraft i august 2007. Det lokale frustrasjonsnivået har vært stort, og i november 2007 tok ordføreren til orde for samkjøring med Gjøvik, noe kirkevergen mener ikke er en god løsning.

Det er tydeligvis ikke aktuelt å sette i stand den eksisterende kremarotieovnen, så ny ovn må bygges. Det har vært følere ute for å samkjøre krematoriesatsingen med nabokommunene, med en prisantydning på rundt 35 millioner kroner for et anlegg som dekker regionens behov. Enn så lenge ligger saken hos politikerne, og det er ikke truffet noen endelig beslutning.

I mellomtiden foregår Hamars kremasjon på Gjøvik. Det later ellers til at fasaden er pusset opp, jf. denne anbudsinnbydelsen fra 2008. I januar 2010 ble det meldt om brann i et nabohus.

Digitalt museum har en rekke gamle bilder fra området, deriblant flyfotoer fra området og bilder fra inne i kapellet.

Kilder og videre lesning:

Urnelund

Gravmonument med kjent forbilde

Minnelund for anonymt gravlagte

Hamar adventkirke

Hamars menighet av syvendedagsadventister holder til i dette i Fredrik Monsens gate 22. Menigheten har eget nettsted, og det finnes også en oppslagsside på Adventkirkens nettsted.

Filadelfia Hamar

Filadelfia Hamar er en pinsemenighet som holder til i Seminargata 31, vis-à-Vis Midtbyen skole, i nabolokalet til Human-etisk forbund. Menigheten forteller fra sin egen historie om en sped begynnelse på 1920-tallet og formell stiftelse i 1930. I begynnelsen leide menigheten lokaler.

Bygget er tegnet av Th. Strandskogen og ble tatt i bruk i 1948. Lokalet sies å ha 500 plasser. Det fortelles videre at menigheten i begynnelsen også eide bygget ut mot Grønnegata (nr. 63), hvilket formodentlig betyr at dette ikke lenger er tifellet.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 422 medlemmer og 192 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menigheten driver nærradioen Mjøsradioen, som går for å være Norges første og eldste nærradio som fortsatt er i drift.

Kilder og videre lesning:

Olavsklosteret og Bispegården i Oslo

Dominikanerne fikk i 1239 tildelt tomt like nord for Hallvardskatedralen. Der anla de et kloster like inntil Olavskirken, som trolig var blitt bygget på slutten av 1100-tallet. Anlegget ble bygget i stein fra begynnelsen, men rundt 1300 gikk man over til å bruke tegl, og dette skal ha vært et av de første stedene det skjedde i Norge. Olavsklosteret er bl.a. nevnt i forbindelse med kampen mot Skule Bårdsson i 1240.

Kirken dannet sørfløyen i klosteranlegget, som ble bygget med en overhvelvet korsgang rundt et åpent, kvadratisk atrium. Hovedinngangen var, om jeg har forstått riktig, gjennom kirken. I østfløyen var det sakristi, bibliotek og konventstue, med sovesal i annen etasje. I nord var det bl.a. spisesal, kjøkken og varmestue. Anlegget skal på det meste ha huset prior, sub-prior, 10-15 munker og noen gjester. Det er ved arkeologiske utgravninger funnet hollandske gullmynter fra 1400-tallet og en engelsk keramikkanne fra 1200-tallet.

Etter reformasjonen ble klosteret overtatt av biskopen, og i 1554 flyttet biskop Frants Berg ut av sin gamle bispeborg (komplekset omkring Ladegården) og inn i Olavsklosteret. Katedralskolen skal også ha holdt til her i ca. hundre år. Østfløyen ble bygget om til bispegård i 1624 og overlevde brannen samme år.

Bispegården ble besluttet revet i 1860, men i 1882 vedtok Stortinget at residensens middelalderdel skulle bevares, mens resten kunne rives. Det ble i 1883-84 oppført en ny bispegård i nygotisk stil tegnet av Henrik Thrap-Meyer. Denne var embedsbolig for biskopene til 1985. Nå holder administrasjonen til Oslo bispedømme til her. Gården ble rehabilitert i 1999-2000. I dette anlegget er én etasje av klosterets østfløy bevart med originale teglhvelv og kalkmalerier. Ellers er de ruinene som ligger i friluft, preget av at restaureringsarbeid pågår for tiden.Trolig blir det lettere å få oversikt over dem når dette arbeidet er ferdig.

Først på 1900-tallet ble det grunnlagt et nytt dominikanerkloster i Oslo.

Kilder og videre lesning:

Inngangen til Olavskirken

Klosterbrødrenes kor sørfra

Høykoret østfra

Mot klostergården

I klostergården

Vestfløyen

Vest for kirken

På nordsiden

Høykorets sørmur

To modeller

Kloster

Ruiner

Bispegårdens vestvegg

Bispegårdens vestvegg

Bispegårdens vestvegg

Fra bispegården

Fra bispegården

Fra bispegården

Hamar baptistkirke

Hamars baptistmenighet har kirkebygg i Grønnegata 121, ikke langt vest for Domkirken.

Menigheten ble stiftet i 1924 og er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Ifølge en oppslagsside hos baptistsamfunnet har den 64 døpte medlemmer med bakgrunn fra en rekke land.

Hamar metodistkirke

Hamars metodistmenighet ble stiftet i 1868, ifølge en bok om Hamars historie, mens en annen daterer dette til 1885. Ildsjelen i den forbindelse var en pastor Dobloug fra Furnes. I starten holdt menigheten til i leide lokaler, først i Lille Strandgate, så i Godtemplargården. Grunnstein til kirke ble nedlagt 15. november 1888, og kirken ble innviet 12. mai 1889. Kirkesalen var i bunn og grunn den samme som nå, men kirken hadde tårn midt på kortveggen i sørøst og mer klassisk kirkeutseende, om man vil. Det finnes flere bilder av dette i Digitalt museum, f.eks. her og her, og også Wikimedia Commons har et bilde (datert 1920) av kirken slik den så ut.

Kirken fikk altertavle i 1901 i forbindelse med en årskonferanse. Denne er malt av N. Schilbred. Tavlen har et sitat fra 1. Kor 2, 2: «For jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet.»

Kirken ble restaurert i 1956–57. Kirkesalen ble snudd, tårnet ble revet, og utgangen mot Sverres gate ble stengt av. I stedet fikk kirken et nytt tårn plassert langs langveggen mot Grønnegata. Det ble gravet ut kjeller.

Menigheten har ifølge eget nettsted ca. 100 medlemmer.

Kilder og videre lesning:

Hamar frikirke

Hamars evangelisk-lutherske frikirkelige menighet ble stiftet i 1891 under ledelse av ingeniør Johan Fasting og fikk egen forstander i 1894. Kirkebygget ble tegnet av stadsingeniør Engebret Soot (barnebarn av kanalingeniøren med samme navn) og oppført ganske raskt i 1894: Grunnstein ble nedlagt 1. mai, og kirken ble innviet allerede 4. november.

Frikirken på Hamar er en liten langkirke i tre. Den har adresse Horns gate 12, men ligger langs Skolegata, vis-à-vis Hamar sykehus.

Det står litt om kirkens historie på menighetens eget nettsted. I 2010 ble det bygget et nabobygg ganske tett inntil kirken.

Kilder og videre lesning:

Sankt Torfinn katolske kirke (Hamar)

Hamar fikk et katolsk kapell i 1924, mens menigheten ble formelt opprettet i 1925, ifølge kirkens egne nettsider. Det nåværende kirkebygget ble bygget i 1939. Dermed feires det i 2009 70-årsjubileum for bygget samt et slags jubileum (85 år) for menigheten. Det står mer om bakgrunnen for menigheten på katolsk.no.

Den lokale menigheten har en blogg der man følge med på aktivitetene og grave frem flere opplysninger om kirken og dens historie.

Den katolske kirke har en helgenbiografi for Torfinn, som har gitt navn til menighet og kirkebygg. Det har også Wikipedia, som dessuten har en temaartikkel om katolisismen i Norge.

Annonse