Viser arkivet for stikkord hønefoss

Ask kapell

Ask kapell ligger ved vestbredden av elven Sogna litt før dens utløp i Tyrifjorden. Det tilhører Norderhov sogn.

Godseier Waldemar Wrangel gav tomt til kirke og kirkegård på Flattum, og bygget er tegnet av L.W. Wilhelmsen. Byggearbeidet ble leder av Hans E. Sætrang hos byggmester Christian Pettersen. Kapellet ble oppført (delvis?) av materialer fra en gammel gymsal ved Stranden skole, og byggingen begynte strengt tatt før tillatelse ble gitt. Kapellet ble innviet den 26. februar 1937.

Vi har å gjøre med en tømret langkirke med 150 sitteplasser: rektangulært skip med saltak, vesttårn som bryter gjennom gavlen og er halvveis dekket av skipet. Det er kor i den østre delen av den bygningskroppen som utgjør skipet, og dette er innenfor samme bygningskropp omgitt av prestesakristi i sør og dåpsventerom i nord, begge med dører mot øst. Det vil si: Orienteringen er omtrent fra nordvest til sørøst. I byggets (sør)østre forlengelse er det nedgang til bårerom (anlagt 1945).

Koret ble endret noe av Ståle Kyllingstad til 25-årsjubileet i 1962. Kyllingstad er også ansvarlig for korskillet og for sandblåst glass med geometriske figurer i vinduene (utført av Hadeland glassverk).

Altertavlen (signert Fosnes 1936) viser Jesus i Getsemane. Prekestolen har seks fag hvorav fire er dekorert med fiskebensmønster. I døpefonten inngår spiler av ribbeveggen fra nevnte gymsal. Fonten er åttekantet.

orgelgalleriet over inngangen står et Jørgensen-orgel fra 1950, senere restaurert av Norsk Orgelverksted. De to kirkeklokkene (1936) er fra Ole Olsen & Søn. Det finnes interiørbilder hos Tunsberg bispedømme og Kirkesøk.

I februar 2007 ble kapellet stengt fordi en defekt luftfukter hadde forårsaket fuktskader med muggsopp, inkludert på orgelet. Etter en konflikt med forsikringsselskapet over to år lå det an til rettssak, men forlik ble inngått to dager før saken skulle opp. Første gudstjeneste etter stengingen var 19. april 2009. Senere er det i etterkant av brannen i Hønefoss kirke meldt at fire av kommunens kirker, deriblant Ask kapell, må holde vinterstengt på grunn av brannfarlige ovner. Det ble meldt om arbeid med å oppgradere de elektriske anleggene. I mars 2011 ble det meldt at kirken var åpnet igjen.

Kirkegården er omgitt av brunt stakitt. Sørøst på kirkegården står et bygg som ser ut til å være redskapshus. Et muslimsk gravfelt ble tatt i bruk i 2013.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Buskerud (Riksantikvaren / Gyldendal: Oslo, 1986), bind 2, s. 177-180 (også her)

  • Anne Irene Opperud: Ask kapell (hos Tunsberg bispedømme)
  • Andreas Gjerdi: Ringerikes kirker (Oslo, 1973), s. 11–13
  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 521
  • Kirkesøk

Hønefoss adventkirke

Adventkirken Hønefoss huser den lokale menigheten av syvendedagsadventister. Menigheten, som holder til i Telegrafalleen i Hønefoss, har en oppslagsside på Adventkirkens norske nettsted, men ellers er det lite informasjon om den på nettet.

Filadelfia Hønefoss

Filadelfia Hønefoss, som er byens pinsemenighet, holder til i dette bygget i Norderhovsgata. Menigheten har ifølge Pinsebevegelsens nettsted 162 medlemmer og 112 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Hønefoss frikirke

Hønefoss frikirke er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke, og kirken ligger litt nord for Hønefoss bru. Menigheten har ifølge et tidligere oppslag på Frikirkens nettsted 64 medlemmer.

Sankta Teresia katolske kirke

Sankta Teresia katolske kirke i Hønefoss sorterer under Oslo katolske bispedømme. Menigheten er oppkalt etter den hellige Teresia av Lisieux, en normannisk karmelittnonne fra 1800-tallet. (Navnet skrives som oftest uten h i dag, men står skrevet med h på kirkens inngangsparti.) Den ble opprettet i 1935 i forbindelse med at St. Franciskus Xaveriussøstrene grunnla St. Franciskus hospital, som ble innviet sammen med kirken den 17. november det året. Dagens kirkebygg ble innviet den 19. juni 1955.

Menigheten er skildret her, og det finnes en oppslagsside om den her. Wikipedia har oppslag om kirken og bispedømmet. Sistnevnte sted opplyses det at menigheten per 2004 har 448 medlemmer.

Hønefoss kirke

Hønefoss er omgitt av middelaldersteinkirker — Norderhov, Haug, Stein, Hole og Bønsnes — noe som sier endel om Ringerikes historiske betydning.

Tidligere lå østlige deler av byen under Haug sogn og sørlige under Norderhov. Etterhvert ble Hønefoss et betydelig industristed, og stedet fikk bystatus i 1852. Hele byen ble da lagt under Norderhov sogn, men en egen kirke for byen ble planlagt, og arkitekt Chr. H. Grosch fremla tegninger for den i 1858. Godkjenning ble innhentet, kirken ble bygget, og den ble innviet 10. desember 1862. Eget prestegjeld ble Hønefoss først i 1913. I dag er kirken prostesete i Ringerike prosti.

Vi har å gjøre med en langkirke i tre med ca. 350 sitteplasser. Kirkens enkeltheter er detaljert gjennomgått i Norges kirker. Vi skal ikke gjenta alt her, men konstaterer at det har vært gjort visse endringer. Ikke minst ble kirken i 1951-52 endret etter Arnstein Arnebergs planer for å stå klar til byjubileet i 1952, og kirkejubileet i 1962 var også en anleding til å pusse opp. Blant annet ble hele kirken malt hvit, men i 1998 fikk den sine opprinnelige farger tilbake. Det er visstnok fortsatt delte meninger om dette. Også orgelet (fra J.H. Jørgensen, 1940) ble restaurert i 1998 av Hans Olav Lien ved Norsk orgelverskted, arvtageren til Norsk Orgel- og Harmoniumverskted.

Rett utenfor den inngjerdede kirkegården er det krematorium med gravkapell samt kirkestue. På kirkegården er det et par krigsminnesmerker. Det holder ellers til et steinhuggeri like vest for kirken, så den som nærmer seg kirkens hovedinngang, kan beskue et utvalg potensielle gravstøtter.

For øvrig henvises det til kildene, særlig «Norges kirker». Wikipedia gjengir også et bilde fra den perioden da kirken var hvitmalt.

Kilder og videre lesning:

ETTERSKRIFT:

Den 26. januar 2010 ble det meldt i en rekke nyhetsmedier — først i nettavisene, deretter også på TV, i papiraviser m.m. — om brann i kirken. Brannvesenet ble varslet kl. 16.50 og var på stedet i løpet av ti minutter. Kirken viste seg imidlertid å bli overtent svært raskt, og brant etter kort tid ned til grunnen. Kirkesølvet, som var oppbevart i en safe nær sakristiet, ser ut til å være det eneste inventaret som har overlevd brannen.

Etter brannen har det vært påpekt at det var en rekke feil ved det elektriske anlegget, men at den største brannfaren muligens var rørovner som kunne holde 152 grader. Det meldes også at det var planer om å montere brannvarslingssystem, som altså ikke fantes i kirken, dagen etter brannen.

Det er neppe særlig til trøst, men nettet er i alle fall fullt av reportasjer fra brannen i form av tekst, bilder og film. Nedenfor følger pekere til et utvalg av disse.

Ringerikes blad om brannen
Ringerikes blad om el-anlegget
NRK om mulig brannårsak
NRK om mangel på brannvarslingsanlegg i kirker

I etterkant av brannen er det rapportert om befaring ved Grymyr kirke på Hadeland, der man har bygget en ny og moderne kirke etter en brann for noen år siden.

ETTERSKRIFT 2:

Ved besøk i oktober 2010 konstaterer vi at området der kirken stod, er ryddet og tilsådd, og at et slags steinalter omgitt av svidd treverk er satt opp i østenden. Gudstjenester holdes i kirkestuen.

Alternativ vinkel

Vestfra

Sørøstfra

Kirkegårdsport

Inngangsparti

Staselig gravmonument

Her stod Hønefoss kirke

Et spesielt alter

Kirkestue

Krematorium med gravkapell

Hovedstein i krigsminnesmerke

Monument over falne i krigen ved Haugsbygd

Ullerål kirke

Ullerål kirke er en arbeidskirke i et boligfelt i bydelen Ullerål nord i Hønefoss. Den ble tegnet av Elisabet Fidjestøl og arkitektkontoret Sæther & Gythfeldt (nå SG arkitektur) og bygget i to trinn, vigslet hhv. 25. mars 1984 og 28. november 2004.

Denne kirken er relativt grundig skildret i Wikipedia, som leseren henvises til. Det er bilder også hos arkitektkontoret som stod bak byggingen, og på nettstedet Kirkesøk.

Det var bispevisitas i Ullerål i juni 2009. Menighetsbladet kan leses på menighetens nettsted.

Kilder og videre lesning:

Kirkebygg i Buskerud

Adventistkirken Kongsberg (Kongsberg)
Ask kapell (Ringerike)
Bakke kirke (Øvre Eiker)
Betania Kongsberg (pinsemenighet; Kongsberg)
Betania Mjøndalen (pinsemenighet; Nedre Eiker)
Betel baptistkirke, Konnerud (Drammen)
Betel Nærsnes (pinsemenighet; Røyken)
Betlehem Geithus (pinsemenighet; Modum)
Betesda Slemmestad (pinsemenighet; Røyken)
Bingen kapell (Øvre Eiker): 1, 2
Bjertnes prestegård, Olberg (Krødsherad)
Ble sportskapell (Kongsberg)
Bragernes’ tidligere kirker (Drammen)
Bragernes kirke (Drammen): 1, 2, 3, 4, 5; kirkerom, altertavle, døpefont, glassmaleri, kirkeskip
Bragernes kirkegård (Drammen)
Bønsnes kirke (Hole)
Dagali kirke (Hol)
Dalhøgd fjellkapell, Vegglifjell (Rollag)
Drammen adventkirke (avvigslet; Drammen)
Drammen baptistkirke (Drammen)
Drammen frikirke (Drammen): 1, 2
Drammen krematorium (Drammen)
Drammen metodistkirke (Drammen)
Drammen misjonskirke (Drammen): 1, 2
Efteløt kirke (Kongsberg): 1, 2, 3
Eggedal kirke (Sigdal): 1, 2
Filadelfia Drammen (pinsemenighet; Drammen)
Filadelfia Hønefoss (pinsemenighet; Ringerike)
Filtvet kirke (Hurum); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Fiskum gamle kirke (Øvre Eiker)
Fiskum nye kirke (Øvre Eiker): 1, 2, 3
Fjell kirke (Drammen)
Flesberg stavkirke (Flesberg): 1, 2, 3, 4
Flå kirke (Flå)
Fredtun kapell (Nedre Eiker)
Frogner kirke (Lier)
Frogner prestegård (Lier)
Gamle kirkeplass (Drammen)
Geilo gravlund = Geilo nye kirkegård (Hol)
Geilo kirke (Hol)
Geilo kulturkirke (Hol): 1, 2, 3, 4
Glesne kapell (Krødsherad)
Gol bedehus (Normisjon; Gol)
Gol kirke (Gol): 1, 2
Gol stavkirkekopi (Gol)
Gol stavkirketuft (Gol)
Gomsrud kapell (Kongsberg)
Gullaug kirke (Lier); flere bilder: 1, 2
Gulsrud kirke (Modum): 1, 2, 3, 4
Haglebu fjellkirke (Sigdal); flere bilder: 1
Harahorn kapell (Hemsedal)
Haug kirke (Ringerike)
Haug kirke, Hokksund (Øvre Eiker)
Hedenstad kirke (Kongsberg)
Heggen kirke (Modum)
Hemsedal kirke (Hemsedal)
Herad kirke (Gol); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Hol gamle kirke (Hol): 1, 2
Hol kirke (Hol); flere bilder: 1
Hole kirke (Hole); flere bilder: 1, 2; gravkapell
Holmen kirke, Prestfoss (Sigdal)
Holmsbu kirke (Hurum); flere bilder: 1
Hovet kirke (Hol)
Hurum kirke (Hurum); flere bilder: 1
Hvittingfoss metodistkirke (Kongsberg)
Hval kirke (Ringerike)
Hønefoss adventkirke (Ringerike)
Hønefoss frikirke (Ringerike)
Hønefoss kirke (1862-2010) (Ringerike)
Jondalen kirke (Kongsberg); flere bilder: 1
Kirkegården ved Næringsparken (Kongsberg)
Knoffen (DFEF; Drammen)
Komnes kirke (Kongsberg)
Kongsberg adventistkirke (Kongsberg)
Kongsberg gravlund (Kongsberg)
Kongsberg kirke (Kongsberg); flere bilder: 1
Kongsberg metodistkirke (Kongsberg)
Kongsberg misjonskirke (Kongsberg)
Kongsdelene kirke (Hurum); flere bilder: 1, 2, 3
Konnerud baptistkirke (Drammen)
Konnerud gamle kirke (Drammen): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; gravkapell
Konnerud nye kirke (Drammen): 1, 2, 3
Landfalløya kapell (Drammen): 1, 2
St. Laurentius katolske kirke (Drammen): 1, 2
Leveld kirke (Ål): 1, 2; interiør
Lierskogen kirke (Lier)
Lunder kirke (Ringerike); flere bilder: 1, 2
Lykkja kapell (Hemsedal)
Lyngdal kirke (Flesberg)
Misjonskirken Betel, Mjøndalen (DNM; Nedre Eiker)
Misjonskirken Drammen (Drammen): 1, 2
Misjonskirken Kongsberg (Kongsberg)
Misjonskirken Skotselv (DNM; Øvre Eiker)
Mjøndalen adventkirke (Nedre Eiker)
Mjøndalen bedehus (Nedre Eiker)
Mjøndalen kirke (Nedre Eiker)
Mjøndalen kirkegård (Nedre Eiker)
Nedre Eiker kirke (Nedre Eiker): 1, 2, 3, 4, 5; gravkapell
Nes fjellkirke (Nes)
Nes kirke, Nesbyen (Nes): 1, 2
Nes stavkirketuft, Nesbyen (Nes)
Nes kirke, Ådal (Ringerike)
Norderhov kirke (Ringerike); flere bilder: 1, 2
Nore kirke (Nore og Uvdal); flere bilder: 1, 2, 3
Nore stavkirke (Nore og Uvdal): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19gravmonument; informasjonsoppslag
Norkirken (Normisjon; Drammen)
Norkirken (Normisjon; Kongsberg)
Nykirke kirke (Modum)
Nystølkirken (Normisjon; Ål): Se eget nettsted
Nærsnes kirke (Røyken)
Olavskirken, Modum Bad (Modum)
Olberg kirke (Krødsherad): 1, 2, 3
Oset fjellkirke (Gol): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ringkollen kapell (Ringerike)
Rollag stavkirke (Rollag); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; skilt på portalen; andre skilt: 1, 2;
   alterparti, prekestol, lesepult og døpefont
Rud kirke (Modum): 1, 2
Røyken kirke (Røyken)
Salem Mjøndalen (DFEF; Nedre Eiker)
Salem Åros (pinsemenighet; Røyken)
Sandsvær baptistkirke, Hvittingfoss (Kongsberg)
Sangefjell naturkatedral (Ål): Se denne bloggen samt her og her
St. Laurentius katolske kirke (Drammen): 1, 2
Sta. Teresia katolske kirke, Hønefoss (Ringerike)
Saron Hokksund (pinsemenighet; Øvre Eiker)
Seminarkirkegården (Kongsberg)
Sjåstad kirke (Lier): 1, 2
Skjønne kirke (Nore og Uvdal): 1, 2
Skoger gamle kirke (Drammen): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Skoger nye kirke (Drammen): 1, 2, 3, 4
Skotselv misjonskirke (DNM; Øvre Eiker)
Skrim sportskapell (Kongsberg)
Skurdalen kirke (Hol): 1, 2, 3
Slemmestad kapell og kirkegård (Røyken)
Slemmestad kirke (Røyken)
Snarum kirke (Modum)
Solberg kapell (Nedre Eiker)
Sollihøgda kapell (Hole)
Solumsmoen kapell (Sigdal)
Spone kirke (Modum)
Sportskapellet på Ble (Kongsberg)
Stein kirkeruin (Hole)
Strømsgodset kirke (Drammen): 1, 2, 3, 4, 5, 6
Strømsoddbygda kapell (Ringerike)
Strømsø kirke (Drammen)
Svene kirke (Flesberg): 1, 2
Sylling kirke (Lier): 1, 2
Tabernaklet, Hvittingfoss (baptistkirke; Kongsberg)
Tabor kapell (Nedre Eiker)
Tangen kirke (Drammen); flere bilder: 1
Sta. Teresia katolske kirke, Hønefoss (Ringerike)
Torpo kirke (Ål): 1, 2, 3
Torpo stavkirke (Ål): 1, 2, 3, 4
Tranby kirke (Lier); flere bilder: 1, 2
Tuft kirke (Kongsberg)
Tunhovd kirke (Nore og Uvdal)
Tverken sportskapell (Drammen)
Tyristrand kirke (Ringerike)
Ullerål kirke (Ringerike)
Uvdal kirke (Nore og Uvdal); flere bilder: 1, 2, 3, 4
Uvdal stavkirke (Nore og Uvdal); flere bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vatnås kirke (Sigdal); prekestol
Vats bedehus (Ål)
Vats fjellkirke (Ål): 1, 2
Veggli fjellkirke (Rollag): 1, 2; alterparti; prekestol; skap
Veggli kirke (Rollag); kirkerom, altertavle
Veggli stavkirke (revet; Rollag)
Veikåker kapell (Krødsherad): 1, 2, 3, 4
Veme kirke (Ringerike): 1, 2, 3
Vestfossen kapell (Øvre Eiker): 1, 2
Vestfossen kirke (Øvre Eiker)
Vestre Spone kirke (Modum)
Vike kirkeruin (Modum)
Viker kirke (Ringerike)
Vikersund menighetssenter (Modum)
Ål kirke (Ål)
Ål stavkirke (revet; Ål); tuften
Åmot kirke (Modum)
Åros kirke (Røyken)
Åssiden kapell (Drammen): 1, 2
Åssiden kirke (Drammen)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse