Viser arkivet for stikkord engerdal

Sømådal kirke

Sømådal kirke ligger vest for Femunden — i Engerdal kommune nær grensene til Rendalen, Tolga og Os. Det er en laftet langkirke med galleri og 150 sitteplasser. Kirken har rektangulært skip, kort og smalt, rett avsluttet kor med sakristi i den østre forlengelsen samt våpenhus med takrytter i vest. Orienteringen er egentlig fra sørvest til nordøst. Byggmester var Gustav Knutsen. Både bygning og inventar er frembragt med stor lokal innsats. Kapellet (som det da var) ble innviet den 1. september 1937, etter at det hadde vært gravplass på stedet siden 1923.

Altertavlen ble laget av Hans Sorken til kirkens innvielse og viser korsfestelsen. Om prekestol og døpefont opplyser ikke kildene noe spesielt, men kirkeleksikonet, som ble utgitt i 1993, opplyser at orgelet er «nytt». Kirkeklokken er fra Olsen Nauen. Den ble gitt av dr. Alexander Malthe til gravplassens klokketårn, og han har også fått sitt navn inngravert i den.

Ellers rapporterer kirkeleksikonet og kommunen om alterduker fra prestefruen Astrid Sveinar fra 1937 og lysekrone og lampetter fra lærer Julius Rye på Tolga. Dørlås ble laget av Fred Julius Trøan fra Hodalen. Kirkenorge.no har bilder av altertavlen og orgelet.

Kirkegården er omgitt av stakittgjerde.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Søre Elvdal kirke

Elvdalen i navnet er dalen rundt Femundselva, som renner nesten parallelt med Engeråa, og som nedstrøms for Sennsjøen skifter navn til Trysilelva. Søre Elvdal kirke har også vært kalt Elvdal kapell og går for å være den minste kirken i Engerdal kommune. Den har en litt spesiell forhistorie. Tømmer til kirken ble hugget ved Skjærbekkdalen, vest for Femundselva. Tvister om eiendomsrett førte til rettssaker, og tømmeret ble liggende i 17 år og ble ødelagt. Så måtte nytt tømmer hugges, og kirken kunne bygges. Årstallet 1884 er å finne på vindfløyen i spiret, og kirken ble innviet i 1885. Det er en laftet langkirke med 80-100 plasser. Den har rektangulært skip, smalere kor som er rett avsluttet, og sakristi i den østlige forlengelsen av koret. Det er tårn i vest. Innvendig er det ifølge kirkeleksikonet galleri.

Kirken var opprinnelig brun, men ble på et tidspunkt malt hvit, som den også er på bildet i kirkeleksikonet (utgitt 1993). I dag er den igjen brun, muligens etter påtrykk fra Riksantikvaren, som ifølge Engerdal kommune ikke var fornøyd med hvitfargen. Det sies ellers at kirken ble brukt som skole i mange år, men at bygda fikk egen skole i 1921. Så vidt jeg forstår, må imidlertid lokale barn nå til dags helt til Engerdal for å gå på skole. Kirketaket brant våren 1921 som følge av gnister fra en ovn.

Altertavlen ble malt av Oline Galaasen i 1917 og forestiller kvinnene ved graven, i kopi etter et annet maleri. Orgelet sies i kirkeleksikonet fra 1993 å være nytt, og det finnes en kirkeklokke fra Bochumer Verein.

For noen år siden var det en bitter konflikt mellom menigheten og Riksantikvaren i forbindelse med oppussing av kirken. Kirken hadde forfalt i en årrekke, men ble våren 2004 pusset opp innvendig og utvendig. Det kan virke som kommunikasjonen partene imellom var dårlig i forkant og tilbake til 1988, da grunnmuren ble skiftet ut. Etter at restaureringsarbeid var i gang i april 2004, ble kirken erklært midlertidig fredet med krav om at oppussingen skulle stoppes umiddelbart. Innvendingene gikk på sandblåsing av veggene innvendig, bruk av betongsåle under gulvet og bruk av moderne maling. Oppussingen gikk imidlertid sin gang, og Riksantikvaren anmeldte menighetsrådet (se også her). Menighetsrådet ble ilagt en bot, som de nektet å betale, og saken havnet i Tingretten. Der ble menighetsrådet frikjent med begrunnelse i at de var blitt oppfordret til å gjøre noe med kirken uten å bli fortalt at man måtte søke Riksantikvaren om tillatelse for alle inngrep, og at de dessuten hadde leid inn en fagmann (som altså hadde anbefalt sandblåsing). I etterkant var det snakk om å anke fra Riksantikvarens side, men det later til at kirken heller er blitt strøket fra listen over fredede og verneverdige bygg fra den aktuelle perioden.

Kirken er omgitt av sin kirkegård med graver på nord- og sørsiden av kirken og et redskapshus på østsiden. Kirkegården er omgitt av et hvitt stakittgjerde.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Engerdal kirke

Engerdals kirkehistorie er litt spesiell. Man begynte å bygge kirke rundt 1800, men uten å ha fått tillatelse. Da man så fikk høre at det ikke ville bli noen prest på stedet, ble bygget tatt ned og omdisponert: Skipet ble til en låve og sakristiet til en vedskåle. Det skal ellers ha eksistert en eldre kirke i området på et tidligere tidspunkt.

Grunnstein til dagens kirke ble lagt i 1871 (et tall vi finner igjen på spirets vindfløy), og kirken ble innviet i 1873. Det skal være Johan Olsen fra Elverum og Teodor Embretsen Nordvi fra Trysil som stod for tømringen. Dessuten var Tølløv Østli, hans bror Hans P. Rønning og deres far, Per Thoresen, med. Vi snakker om en tømret langkirke med 200-250 plasser (ifølge kirkeleksikonet).

Altertavlen er malt av lærer Peder Haugen fra Haugen i Engerdal. Motivet — Jesus og barna med henvisning til skriftstedet «La de små barn komme til meg» — er kopiert etter Carl Bloch. Rammeverket er skåret av broren, Erik Haugen, som var håndverker og snekker. Prekestol og døpefont er begge i tre og fra 1873, ifølge kirkeleksikonet.

En lysekrone i kirken skåret av Hans Sorken viser Peter, Jakob og Johannes som står i vinkransen på Moder Jord i miniatyr. Lampetter fra 1953 i engleskikkelse er også Hans Sorkens verk. (I 2008 kjøpte kommunen hjem en samling av Sorkens verker til Engerdal, og de er nå på utstilling på Vestre Sorken, der Sorken kom fra. Sorken selv er begravet ved Drevsjø kirke.)

I tårnet er det to klokker fra Bochum — formodentlig fra Bochumer Verein. Tårnet fikk for øvrig kirkeur så sent som i 1989 etter gave fra en anonym giver. Ifølge kirkeleksikonet (utgitt 1993) har kirken et «nytt orgel», uten at det spesifiseres hva slags.

Dette er kommunens hovedkirke, og det er naturligvis kirkegård her. I 2008 ble det meldt at lamaer på kirkegården var et problem. Det står ellers et servicebygg på kirkegården. Opplysningsvesenets fond har et bilde av presteboligen.

På den andre siden av fylkesvei 26 er det en statue av skiløperen Gjermund Eggen.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Elgå kirke

Røros kobberverk startet sin virksomhet i 1644. I 1739 ble det anlagt smeltehytte på vestsiden av Femunden, og på østsiden ble det bygget sagbruk som skulle betjene smeltehytta. Det sies at plasseringen var gjort med tanke på, og bidro til, å få mer av Femundsmarka tilbake på norske hender etter grensereguleringen i 1751.

Elgå fikk hjelpekirkegård i 1855, og en skolestue med kirkesal i 2. etasje ble kirkeviet 12. mars 1879 (skolen ble innviet i 1883). Bygget ble etterhvert nedslitt, og ny skole ble tatt i bruk i 1925. I 1938 ble det besluttet å bygge nytt kirkebygg. Det gamle bygget ble da tatt ned og gjenoppført på Flanderborg på Røros.

Det strømmet på med pengegaver og dugnadsinnsats. Kapellet ble tegnet gratis av arkitekt Simen Øien, og byggingen ble ledet av byggmester Gustav Knutsen. Kapellbygging startet rundt krigsutbruddet, men det sies at den stoppet opp pga. konflikt mellom kirken og NS. Etter fredsslutningen ble nye kalkyler utført, byggingen fortsatte, og det nye kapellet ble innviet den 7. juli 1946.

Kapellet, som i disse dager har egen menighet og kan tituleres som kirke, er en laftet langkirke. Kirken har rektangulært skip, rett avsluttet kor og sakristi i forlengelsen av dette samt vesttårn. Sakristiet har utgang østover.

Altertavlen ble overtatt fra den gamle kirkesalen. Den ble malt av Thorolf Holmboe i 1909 og viser Jesus med hyrdestaven. Prekestolen er laget av Sigmund Husdal og malt av Margrethe Kolbu. Mønsteret sies å være etter en gammel dør i distriktet. Husdal har også laget de tre korsene oppå altertavlen. Også kirkeklokken ble overtatt fra gamlekirken. Den ble støpt i Christiania på 1880-tallet, men sprakk ved første ringing. Ny klokke ble innkjøpt, også den fra hovedstaden. Kirken fikk lysarmatur på 1970-tallet, orgel i 1979 og høyttaleranlegg med teleslynge i 1986.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Drevsjø kirke

Drift ved Drevsjø hytter under Røros Verk begynte i 1817, og med økende befolkning fulgte kirkebygging. Prosessen gikk over det meste av 1840-tallet. Drevsjø kirke ligger i Engerdal kommune i Hedmark, et stykke sørøst for Femunden. Den ble innviet som kapell i 1848 og påbygget i 1887, et årstall vi finner igjen på vindfløyen i spiret. I begynnelsen var det to gudstjenester i året ved presten i Rendalen.

Drevsjø kirke er en tømret langkirke med 250 plasser. Den har rektangulært skip, et mindre og rett avsluttet kor med sakristi i forlengelsen samt vesttårn.

Kirkens første altertavle ble malt av en Johnsen i 1840 og gitt til kirken i 1856. Den viser Jesus på korset flankert av Maria Magdalena (på hans høyre side) og en mann. (Det vanlige på slike bilder er jomfru Maria og Johannes, men jomfru Maria og Maria Magdalena forekommer også.) Dette bildet henger nå til høyre i koret. Nåværende altertavle viser Jesus i bønn i Getsemane og ble laget av Thorolf Holmboe i 1906.

Prekestolen er på alder med kirken. En døpefont i tre på alder med kirken ser ut til å ha vært brukt tidligere, for så å bli avløst av en laget av Hans Sorken i 1964 (med engel).

Kirkeleksikonet (utgitt 1993) melder om «nytt orgel», og kirken har en klokke fra 1874 fra Bochum (formodentlig Bochumer Verein).

Kirkegården er omgitt av et hvitt stakittgjerde. På kirkegården er en minnestøtte over motstandsmannen Konrad Eriksson Lillebo.

Treskjæreren Hans Sorken ligger begravet her. Arbeider av ham finnes også i et par andre av kommunens kirker, nemlig i hovedkirken i Engerdal og i Sømådal. I 2008 kjøpte Engerdal kommune tilbake en rekke av hans verker fra en privat samler. Disse er nå ustilt på Vestre Sorken, der han kom fra.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Kirkebygg i Hedmark

Alvdal kirke (Alvdal)
Arken (pinsemenighet; Løten)
Arneberg kirke (Åsnes); flere bilder: 1
Atneosen kirke (Stor-Elvdal); flere bilder: 1
Austmarka kirke (Kongsvinger)
Betania Brumunddal (pinsemenighet; Ringsaker)
Betel Åsvang (pinsemenighet; Stange)
Brandval kirke (Kongsvinger); Berger kirke (tidl.)
Brumunddal baptistkirke (Ringsaker)
Brumunddal kirke (Ringsaker)
Brydalen kirke (Tynset)
Brøttum kirke (Ringsaker)
Sta. Clara kirke (katolsk, Kongsvinger)
Dalen kirke (Folldal): 1, 2, 3, 4
Dalsbygda kapell (Os)
Dalsbygda kirke (Os)
Dalsbygda kirke og kapell (Os)
Deset kirke (Åmot); flere bilder: 1
Domkirkeruinene på Hamar (Hamar); flere bilder: 1, 2, 3
Drevdalen kirkegård (Trysil)
Drevsjø kirke (Engerdal)
Eben-Ezer Roverud (pinsemenighet; Kongsvinger)
Egnund kapell (Folldal)
Eidskog kirke (Eidskog); flere bilder: 1
Elgå kirke (Engerdal): 1, 2
Elvdal kapell (Engerdal): 1, 2, 3
Elverum kirke (Elverum)
Elverum metodistkirke (Elverum)
Elverum pinsekirke (Elverum)
Engerdal kirke (Engerdal)
Evenstad kirke (Stor-Elvdal): 1, 2
Filadelfia Hamar (pinsemenighet; Hamar)
Filadelfia Kongsvinger (pinsemenighet; Kongsvinger)
Finstad gravplass (Rendalen)
Folldal kirke (Folldal)
Furnes kirke (Ringsaker)
Galterud metodistkirke (nedlagt; Sør-Odal)
Gammeldalsrud gravplass, Trautskogen (Nord-Odal)
Gjesåsen kirke (Åsnes)
Gravberget kirke (Våler); flere bilder: 1, 2
Grue kirke (Grue); flere bilder: 1, 2
Grue Finnskog kirke (Grue): 1, 2
Hagajordet gravplass, Trautskogen (Nord-Odal)
Hamar adventkirke (Hamar)
Hamar baptistkirke (Hamar)
Hamar domkirke (Hamar); flere bilder: 1
Hamardomen (Hamar); flere bilder: 1, 2
Hamar frikirke (Hamar)
Hamar krematorium og kirkegård (Hamar)
Hamar metodistkirke (Hamar); flere bilder: 1
Hanestad kirke (Rendalen)
Hedmarktoppen (pinsebevegelsen; Hamar)
Hekne skolekapell (Stange)
Helgøya kirke (Ringsaker); flere bilder: 1
Heradsbygd kirke (Elverum)
Hernes kirke (Elverum); flere bilder: 1
Hodalen kirke (Tolga)
Hof kirke (Åsnes)
Hof Finnskog kirke (Åsnes): 1, 2
Hol gravlund (Hamar)
Holt gravplass (Kongsvinger)
Holøydalen kirke (Tolga)
Kongsvinger bedehus (Kongsvinger)
Kongsvinger krematorium (Kongsvinger)
Kongsvinger metodistkirke (Kongsvinger)
Koppang kirke (Stor-Elvdal)
Kvikne kirke (Tynset): 1, 2
Ljørdalen kirke (Trysil); flere bilder: 1
Lundersæter kirke (Kongsvinger)
Løten kirke (Løten)
Magnor kirke (Eidskog)
Mesnali kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 2, 3
Mikaelskirken på Rokoberget (ruin; Løten); flere bilder: 1, 2
Mo kirke (Nord-Odal); flere bilder av kirken: 1, 2, 3; gravkapellet: 1, 2
Moelv kirkesenter (Ringsaker)
Narbuvoll kirke (Os): 1, 2
Narjordet kirkegård (Os): 1, 2
Nes kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 2
Nordre gravlund, Åsnes Finnskog (Åsnes): 1, 2, 3, 4, 5
Nordre Osen gamle og nye kirke (Åmot)
Nordre Osen gamle kirke (Åmot)
Nordre Osen nye kirke (Åmot)
Nordre Trysil kirke (Trysil)
Nordskogbygda kirke (Elverum)
Oppegård kapell (Løten)
Oppstad kirke (Sør-Odal)
Os kirke (Os): 1, 2
Oset kapell (Løten)
Ottestad kirke (Stange)
Pinsekirken i Elverum (Elverum)
Pinsekirken Filadelfia (Kongsvinger)
Plassen kirke (Trysil)
Rena kirke: Se Åmot kirke
Ringsaker kirke (Ringsaker); flere bilder: 1
Risberget gravlund (Våler)
Risberget kirkesal (Våler): 1, 2, 3, 4
Rokoberget kirkeruin (Løten); flere bilder: 1, 2
Rolighed (tidl. prestegård; Kongsvinger)
Romedal kirke (Stange)
Roverud kirke (Kongsvinger)
Sand kirke (Nord-Odal); flere bilder: 1, 2, 3, 4; gravkapell
Sanderud kapell (Stange)
Sankta Clara kirke (katolsk, Kongsvinger)
Sankt Torfinn (katolsk; Hamar)
Sjusjøen fjellkirke (Ringsaker); flere bilder: 1
Sjøli kirke (Rendalen); flere bilder: 1
Skåråsberget skogskapell (Stange)
Sollia kirke (Stor-Elvdal): 1, 2, 3, 4
Stange kirke (Stange)
Stange menighetssenter (Stange)
Stavsjø kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 3
Stor-Elvdal kirke (Stor-Elvdal)
Storhamar kirke (Hamar)
Strand kirke (Stor-Elvdal); flere bilder: 1
Strandlykkja kapell (Stange); flere bilder: 1, 2
Strøm kirke (Sør-Odal)
Sømådal kirke (Engerdal): 1, 2
Søre Elvdal kirke (Engerdal): 1, 2, 3
Søre Osen kirke (Trysil); flere bilder: 1
Sørskogbygda kirke (Elverum)
Tangen kirke (Stange)
Tolga kirke (Tolga)
St. Torfinn (katolsk; Hamar)
Trysil kirke (Trysil)
Trøftskogen kapell (Nord-Odal); flere bilder: 1
Tufsingdalen kirke (Os): 1, 2
Tylldalen kirke (Tynset)
Tynset kirke (Tynset)
Tynset pinsemenighet (Tynset)
Tørberget kirke (Trysil)
Ullern kirke (Sør-Odal)
Utvandrerkirken (Stange): 1, 2
Vallset kirke (Stange); flere bilder: 1
Vallset pinsemenighet (Stange)
Vang kirke (Hamar); flere bilder: 1
Veldre kirke (Ringsaker)
Vestmarka kirke (Eidskog)
Vingelen kirke (Tolga): 1, 2; interiør
Vinger kirke (Kongsvinger)
Våler gamle kirke (1806-2009) (Våler); gravkapell
Våler nye kirke (2015) (Våler)
Ytre Rendal kirke (Rendalen)
Østby kirke (Trysil)
Øvre Rendal kirke (Rendalen): 1, 2
Øvre Vang kirke (Hamar)
Ådalsbruk skolekapell (Løten): 1, 2
Åmot kirke, Rena (Åmot); flere bilder: kirke: 1, 2; gravkapell
Åsbygda kapell (Stange)
Åsmarka kirke (Ringsaker)
Åsnes kirke (Åsnes); flere bilder: 1; markering der stavkirken stod: 1, 2
Åsnes Finnskog kirke (Åsnes): 1, 2

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse