Viser arkivet for stikkord bjørgvin, bispedømme

Landro gravplass

Gravplass ble anlagt på Landro i 1901. Den ligger like nordøst for kirken.
Gravplassen er utvidet flere ganger: 1957, 1966 og siste gang i 1994.

Om kirkegårder og gravplasser i Fjell sokn.

Ved utløpet, på sørsida, var det eit nes som dei kalla ”likneset”. Her sette dei i land gravfølgje og kiste på veg til gravplassen. Kring 1900 vart det laga veg ned til vågen. Det vart då laga ei bryggje, Reinabryggjo, som var betre egna til å ta i mot båtar med gravfølgje. Familien til den døde hadde på førehand hatt ei tilstelning med tale og salmesong heime. Etter at gravfølgje hadde komme fram til Reinebryggjo frakta dei kista med hest og vogn op Sjoabrekko til gravplassen. Gravfølgjet gjekk bak vogna, medan 2 – 3 menn gjekk framom og song salmar. Flokkar med nyfikne ungar heldt seg i bakgrunna og bivåna det heile.

Kilde: Om Landrovågen – av Landro skule.

Vaksdal kyrkje

Høyt over fjorden, jernbanen og industristedet troner steinkirken.
Kirkebygget som er tegnet av arkitekt Ole Landmark, ble vigslet 7. april 1933.
Langkirken har 300 sitteplasser.
Vaksdal Sokn hører til Vaksdal kyrkjelege fellesråd. i Bjørgvin bispedømme

Andre kilder om kirken:
Vaksdal historielag
Norges kirker – meget utførlig artikkel om byggverket
Vaksdal kirke på nettet.
Vaksdal kyrkje på Wikipedia.

Åsane gamle kirke

Åsane gamle kirke er en langkirke fra 1795 på Saurås i Åsane i Bergen kommune,
Hordaland fylke.
Det er nevnt en kirke på samme stedet allerede i 1598.
Steinkirken, omtrent slik vi kjenner den i dag, ble vigslet av biskop Johan Nordahl Brun.
På 1800-tallet ble det foretatt flere ombygninger. Byggverket er i stein og tre.
I 1935 ble kirken restaurert av arkitekt Ole Landmark.
Et murt sakristi ble da bygget til vinkelrett på korets nordmur.

Kirken ble påtent og brant ned julaften 1992.
Den ble gjenoppbygget som en tro kopi på opprinnelig stein med ny treinnredning.
19. november 1995 ble kirken nyinnvigd av biskop Ole Danbolt Hagesæther.

Kirkens hovedinngang er portalen i våpenhusets vestgavl som fikk sin nåværende form ved restaureringen i 1935. Den har inntrukket, rektangulær døråpning med tofløyet dør. Ytteråpningen har klebersteins innfatning.
Dens overdekning har form av en flat stikkbue med en markant sluttstein som bærer en langstrakt, liggende blokk med en fisk hugget i relieff. Døren† i treveggen mellom våpenhus og skip var tofløyet med rik Louis XVI-inspirert dekor. I korets nordmur står en enkel døråpning med flat stikkbue. Den leder inn til sakristigangen.
Tidligere sto det her en dør med overlys.

Kilder:
Wikipedia
Norges kirker – omfattende beskrivelse

Ovenfor kirken står et minnesmerke for falne, 1940 – 45.

Det er flere kulturminner i området – bla. fra omfattende tysk aktivitet under okkupasjonen.
Like i nærheten passerer også Den Trondhejmske postvei, på vei mot Bergen, eller Salhus.

Åsane nye kirke ligger lenger vest, ved Åsane senter – nærmere de store borettslagene, og kjøpesenterne.
Åsane menighet om Åsane gamle kirke.

Åsane kirke (nye)

Midt iblant butikker og parkeringsplasser finner man nye Åsane kirke.
Kirken ble bygget i 1993 etter at Åsane gamle kirke brant ned i desember 1992.
Den ble innviet 19. desember 1993. Byggverket er i murstein og har 600 plasser.
Arkitekt er Trygve Dyngeland i arkitektfirmaet Aall, Løkeland og Ragde, nå Forum arkitekter.
Utfyllende informasjon om kirken og kirkerommet – på Norges kirker. av Hans-Emil Lidén.

Les mer om Åsane menighet.
Åsane kirke hos DIS.

Arna og Åsane Prosti – Bjørgvin Bispedømme

Samnanger kyrkje

Vakkert beliggende på Ådland ligger Samnanger kirke.
Den nåværende trekirken er fra 1851, og har 300 sitteplasser.
Arkitekt var cand. theol. Andreas Grønning, men man strides om hvem som var byggmester.
Les hele historienNorges kirker.
Flere historiske detaljer på Digitalt fortalt.
Se flere fotografier på Kirkesøk.no.
Hjemmesiden til Samnanger kyrkjelyd.

På vinterstid ble det behov for å frakte presten over land, da fjorden frøs til.

Sælen kirke

Sælen kirke ligger i Fyllingsdalen og tilhører Fana prosti.
Sælen menighet ble skilt ut fra Fyllingsdalen menighet 1. januar 1982.
I desember 2001 fikk man egen kirke på Varden. Den ble innviet 2. desember 2001.
Arkitekten var Nikolai Alfsen i ARKITEKTGRUPPEN Lille Frøen as.
Kirken har kunstnerisk utsmykning utført av Søren Ubisch.
Sammen med en fjellknaus danner kirken en portal inn til et skjermet uterom mot syd.
Portal var navnet på bidraget til arkitektkonkurransen og er også navnet på menighetsbladet.
Kirken er synlig i det kuperte landskapet da den har er høyreist tårn som markerer inngangen til et kirketorg, kirkerom og menighetshus. Uterommene er utført av landskapsarkitekt Svein Erik Bergem.

Informasjonen er hentet fra Sælen kirkes hjemmeside – se også de fantastiske interiørbildene.
Mer om Sælen menighet.

Flere foto på Kirkesøk.no.
Mer om arkitekturen i Bygg uten grenser.
Bergen Byleksikon om kirken.

Loddefjord kirke

Loddefjord kirke ligger i Loddefjord sokn i Laksevåg prosti.
Den er bygget i mur og ble oppført i 1926. Kirken har langplan og 250 sitteplasser.
Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: Ole Landmark.

Kilde: Kirkesøk.no

En utførlig artikkel om byggverket kan lese på Norges kirker.

Om Loddefjord menighet.

Kirken og bydelen sett fra fjellet Lyderhorn.

Olavsklosteret og Bispegården i Oslo

Dominikanerne fikk i 1239 tildelt tomt like nord for Hallvardskatedralen. Der anla de et kloster like inntil Olavskirken, som trolig var blitt bygget på slutten av 1100-tallet. Anlegget ble bygget i stein fra begynnelsen, men rundt 1300 gikk man over til å bruke tegl, og dette skal ha vært et av de første stedene det skjedde i Norge. Olavsklosteret er bl.a. nevnt i forbindelse med kampen mot Skule Bårdsson i 1240.

Kirken dannet sørfløyen i klosteranlegget, som ble bygget med en overhvelvet korsgang rundt et åpent, kvadratisk atrium. Hovedinngangen var, om jeg har forstått riktig, gjennom kirken. I østfløyen var det sakristi, bibliotek og konventstue, med sovesal i annen etasje. I nord var det bl.a. spisesal, kjøkken og varmestue. Anlegget skal på det meste ha huset prior, sub-prior, 10-15 munker og noen gjester. Det er ved arkeologiske utgravninger funnet hollandske gullmynter fra 1400-tallet og en engelsk keramikkanne fra 1200-tallet.

Etter reformasjonen ble klosteret overtatt av biskopen, og i 1554 flyttet biskop Frants Berg ut av sin gamle bispeborg (komplekset omkring Ladegården) og inn i Olavsklosteret. Katedralskolen skal også ha holdt til her i ca. hundre år. Østfløyen ble bygget om til bispegård i 1624 og overlevde brannen samme år.

Bispegården ble besluttet revet i 1860, men i 1882 vedtok Stortinget at residensens middelalderdel skulle bevares, mens resten kunne rives. Det ble i 1883-84 oppført en ny bispegård i nygotisk stil tegnet av Henrik Thrap-Meyer. Denne var embedsbolig for biskopene til 1985. Nå holder administrasjonen til Oslo bispedømme til her. Gården ble rehabilitert i 1999-2000. I dette anlegget er én etasje av klosterets østfløy bevart med originale teglhvelv og kalkmalerier. Ellers er de ruinene som ligger i friluft, preget av at restaureringsarbeid pågår for tiden.Trolig blir det lettere å få oversikt over dem når dette arbeidet er ferdig.

Først på 1900-tallet ble det grunnlagt et nytt dominikanerkloster i Oslo.

Kilder og videre lesning:

Inngangen til Olavskirken

Klosterbrødrenes kor sørfra

Høykoret østfra

Mot klostergården

I klostergården

Vestfløyen

Vest for kirken

På nordsiden

Høykorets sørmur

To modeller

Kloster

Ruiner

Bispegårdens vestvegg

Bispegårdens vestvegg

Bispegårdens vestvegg

Fra bispegården

Fra bispegården

Fra bispegården

Annonse