Sødorp kirke

Første kirke på Vinstra var trolig en stavkirke som først stod på Tokse, men så ble flyttet til Nordgard Brandvold. Eldste skriftlige belegg for den er fra 1340, og den ble i 1575 beskrevet som liten og var så forfallen at den ikke lenger var i bruk. Kirke nummer to antas å ha stått fra ca. 1570 til nåværende kirke ble oppført, altså i rundt 180 år. Jeg tolker jubileumsheftet slik at denne kirken stod på grunnen til gården Litlgard, mens dagens kirke ble oppført noe lenger ned i skråningen, der Sødorp kapell nå står. Den er altså tredje kirke på stedet.

Sødorp kirke ble oppført i 1750-52. Byggmestre var Erland Bryn og Hans Sæter, mens smiearbeidet ble utført av Hans Aande fra Sør-Fron. Den laftede korskirken ble innviet den 12. september 1752, og ifølge jubileumsheftet er antallet sitteplasser ca. 370 (andre kilder har lavere anslag). Hovedinngangen er i sør og koret i nord. Ved siden av koret er det sakristi.

Til å begynne med brukte man inventaret fra gamlekirken, men i 1762 ble det inngått kontrakt med Kristen Listad om skjæring og staffering av altertavle og prekestol. Listad, som arbeidet som klokker i Fron, laget også korbue (med kongemonogram for Frederik V; det er også et monogram på utsiden i øst, datert 1760) og to dørfigurer av St. Petrus (på innsiden av hovedportalen) og Sakkeus («Den bodferdige Tolder», på utsiden av østportalen) samt et krusifiks. Dessuten malte han kirken utvendig, og han skal ha skjenket kirken et maleri av Maria Magdalena som salver Jesu føtter, i 1779, men dette er siden gått tapt. Flere av arbeidene har konkrete forbilder: Prekestolen er laget etter modell av Lars Borgs prekestol i Sør-Fron kirke; den stod da i forgjengeren, Listadkirken. Altertavlen er inspirert av Borgs altertavle i Kvam kirke — den som brant i 1940.

Modell for krusifikset antas å være et krusifiks fra 1300-tallet i Svatsum kirke. (Svatsum-krusifikset er nå på Nordiska museet i Stockholm.) Figurene av Moses og Aron over kongemonogrammet antas å være Listads egne, mens de seks apostelfigurene trolig er fra en tidligere altertavle. Listads arbeider i kirken har senere vært overmalt og blitt restaurert.

Døpefonten er av kleberstein og fra middelalderen (anslagsvis 1200- eller 1300-tallet). Den er overført fra tidligere kirker.

I 1850 blåste tårnet ned. Det ble da erstattet med et lavere spir.

I 1908-10 ble kirken — etter en viss lokal strid — tatt ned og flyttet til prestegrården på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, der den fortsatt står (gjeninnviet 19. oktober 1910). Ved flyttingen fikk kirken igjen et høyt spir, slik den hadde hatt før 1850. På det gamle kirkestedet ble det relativt snart (i 1929) oppført et kapell. Det er kirkegårder både ved det nye stedet (Sødorp kirke) og det gamle (Sødorp kapell).

På 1950-tallet ble det foretatt flere oppmålinger av kirken, og i 1960-61 ble den restaurert. Mye av arbeidet dreide seg om avluting og fargerestaurering av kirkebygg og inventar. Det ble også arbeidet med uteområdet. Ellers ble blant annet vinduer restaurert, og det ble gjort om på ting som trappen til tårnet og orgelgalleriet. Inntil nylig brukte man et pipeorgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk som ble innviet den 12. februar 1961. Dette orgelet hadde funksjonsfeil i en årrekke, i tillegg til at pipene var vendt mot organisten istedenfor mot menigheten. Den 23. januar 2012 ble nytt orgel innviet. Det er digitalt og av merket Johannus, og det skal dreie seg om et demoorgel. Orgelet omtales i kirkebladet som en god løsning for de neste ti år, men det skinner igjennom at det er ønske om nytt pipeorgel når den tid kommer.

Kirkeklokkene er fra 1770-årene. De er tunge og var en belastning på kirkebygget. I 1991 ble det oppført en støpul til dem på kirkebakken, og de ble flyttet over året etter.

I 1936 ble det oppført et gravkapell på kirkegården. Dette er siden gjort om til kirkestue (eller «kyrkjestugu»), og den ble flyttet ut til parkeringsplassen sør for kirken og påbygget noe i 2002.

I 1978 ble det oppført et bårehus på kirkegåden (og kirkegården ble utvidet ved samme anledning). Senere har det kommet til kontor for kirketjener og organist her. I 2010 ble det satt i stand et nytt visningsrom i bårehuset. Et lager- og redskapshus er oppført på kirkegården. (Det gamle er flyttet til Sødorp kapell.)

I 2008 var det problemer med kirkens stabilitet fordi vinden fikk tak i tårnet. Etter det jeg har hørt, skal tårnet ha vært for godt avstivet. Kirken var stengt i flere måneder, også da bildene her ble tatt. Den som ser nøye på hovedbildet, kan se to stiger oppetter veggen og en ubeiset støttestolpe ved siden av den ene. Mens kirken var stengt, fant gudstjenestene sted i kirkestuen, og gifteklare og konfirmanter måtte bruke andre lokaler.

I januar 2010 fikk kirken nye tekstiler takket være en testamentarisk gave (samt noen legatmidler).

Menighetsbladet kan leses på fellesrådets nettsted, som også har en rekke bilder.

Kilder og videre lesning:

Vist 1625 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder