Norderhov kirke

Norderhov kirke kan trygt sies å være Ringerikes betydeligste middelalderkirke. Norderhov er Njords hov, og det er nærliggende å tenke seg at det kom en kirke her svært tidlig i kristningsprosessen, uten at undersøkt litteratur sier noe særlig om det. (Terra Buskerud omtaler en kirke på gården Tanberg, like nord for Nordhov kirke, men tidsperpektivet er ikke helt klart.) Som kommune har Norderhov spilt noe av den samme rollen som andre herredskommuner som det har vokst en by ut av, og som så har blitt oppslukt av bykommunen.

Det er vanligst å datere kirken til ca. 1170. Den ble oppført som langkirke av lokal stein (sandstein og kalkstein), og den opprinnelige delen omfatter tårnet og vestre del av skipet, jf. denne grunnplanen samt denne skissen fra 1823. Skipets vestportal og sørportal samt tårnets vestportal går for å være opprinnelige, mens vinduene har vært endret. Kirken ble utvidet østover og gjort om til korskirke i 1881-82 etter planer av N.S.D. Eckhoff med nye deler av tegl. Siden er kirken restaurert i 1954-57 under ledelse av Finn Bryn. Deler av de gamle murene har brannskader. På den store auksjonen i 1723 ble kirken sammen med annekskirkene Haug, Lunder og Viker kjøpt av sogneprest Daniel Ramus, og det ble anlagt gravkammer for hans familie i krypten under sakristiet, før de fleste kistene ble fjernet i 1866. Kirken kom på allmuens hender i 1739. I sin nåværende form er den en hvitkalket korskirke med et relativt høyt spir på vesttårnet. Tårnkonstruksjonen har også fire små sidetårn. Dagens kor er i likhet med det tidligere avsluttet med apsis. Sakristier fra 1882 på hver side av koret ble revet på 1950-tallet og nytt sakristitilbygg oppført på korets nordside. Kirken har ca. 550 sitteplasser.

Innvendig har kirken orgelgalleri i vest, og korgulvet er hevet tre trinn over skipets gulv. Kor og tverrarmer har tønnehvelv, mens himlingen i skipet er flat. Interiørfargene har vært endret flere ganger. Ved endringene i 1881-82 ble en god del av inventaret skiftet ut eller endret. Noe av dette ble tilbakeført i 1954-57.

Den barokke altertavlen antas å være skåret av Johannes Skraastad. Bildene i storfeltene viser korsfestelsen og oppstandelsen, og det er et Getsemane-bilde på predellaen og himmelfarten i toppstykket. Aller øverst troner Salvator mundi, og tavlen har en rekke apostelfigurer. Tavlen ble restaurert i 1950 etter å ha blitt endret noe på 1880-tallet.

Prekestolen (1582) er blant de eldste i landet der den henger i kryssets sørkant og har oppgang (med dør) fra koret. Stolen har fem fag og renessanseskurd og ble restaurert og gjeninnsatt på 1950-tallet. Himlingen er rekonstruert. Døpefonten ble laget av Ole Rødningen i 1823.

Kirken har hatt flere orgler, og det eldste skal ha vært fra 1727. Et orgel bygget av Anders Gulbrandsen Gomnæs i 1853 er bygget om flere ganger. Dagens orgel ble bygget av J.H. Jørgensen i 1956, visstnok med seks stemmer gjenbrukt fra Gomnæs-orgelet. Dette orgelet var en stund regnet som brannfarlig, men ble restaurert i 2011 og ser ut til å være i orden igjen. For andre inventargjenstander henvises til litteraturen.

To kister fra Ramus-familiens gravkapell er blitt fornyet, og er fortsatt å finne i krypten. I våpenhuset er en middelaldergravstein som antas å stamme fra en barnegrav.

Kirkegården er utvidet en rekke ganger. Den har, ikke overraskende, en rekke gamle gravminner, og kan være et kulturhistorisk studium i seg selv. Et åttekantet, muret gravkapell etter tegninger av Halfdan Berle ble oppført nord for kirken i 1910-12, men ble i 1967 erstattet med et rektangulært, muret kapell etter tegninger av Finn Bryn øst for kirken. Et maleri på fondveggen er utført av Bjarne Rise.

Mens E16 går forbi øst for kirkegården i dag, gikk den gamle kongeveien på vestsiden, mellom kirken og prestegården, som i dag er Ringerikes museum. På eldre bilder ses også kornmagasin og telthus like sør for prestegården.

Det går an å søke i kirkebøker fra Norderhov her, og gravsøk kan utføres her

Det var bispevisitas i Norderhov prestegjeld i november 2012. Menighetsbladet skal kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

I vinterskrud

Vestportal

Port

Portdetalj 1

Portdetalj 2

Vindu

Kors med vers

Siste hilsen

Vist 2119 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Flott, godt med slike linker ja!

Dette oppslaget har fått ny tekst.

Flott oppslag om Norderhov kirke!
Kan føye til at porten inn til kirken nå har en plate som forteller at Norderhov kirke var valgkirke
På linkene dine finner jeg Anna Colbjørnsdatter nevnt flere ganger. Hun omtales bl.a. som en av svært få kvinnelige helteskikkelser i norsk historie.
Selv om bildet mitt av minnesteinen ikke er verdens beste, legger jeg det inn for å friske opp historien om Anna!

Ja, det har kommet masse valgkirkeskilt i forkant av jubileet.

Annonse

Nye bilder